Przejdź do treści

Dostawy

Zamówienia Publiczne Podlegające PZP - Dostawy

01.02.2019

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Sprawa ZP-5/2019.

01.02.2019

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Sprawa ZP-6/2019.

31.01.2019

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę testów diagnostycznych na potrzeby Laboratorium WSSE w Warszawie. Sprawa ZP-3/2019.

18.01.2019

Przetarg nieograniczony na dostawę podłoży na potrzeby Laboratoriów WSSE w Warszawie. Sprawa ZP-1/2019.

Przetarg nieograniczony na dostawę podłoży na potrzeby Laboratoriów WSSE w Warszawie. Sprawa ZP-1/2019.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. SIWZ.
 3. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.
 4. Załącznik Nr 2 - Formularz kalkulacji cenowej – opis przedmiotu zamówienia.
 5. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy - dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 6. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy - dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
 7. Załącznik Nr 5 – Wzór umowy.
 8. Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

22.01.2019

 1. Zapytania do treści SIWZ i wyjaśnienia.

24.01.2019

 1. Drugie zapytania do treści SIWZ i wyjaśnienia.

24.01.2019

 1. Trzecie zapytania do treści SIWZ i wyjaśnienia.

24.01.2019

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

28.01.2019

 1. Informacja z otwarcia ofert.

01.02.2019

 1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej część. III zamówienia.

07.02.2019

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

13.02.2019

 1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla cz. IV I VIII zamówienia, unieważnienie postępowania dla cz. X zamówienia.

15.02.2019

 1. Zawiadomienie  o unieważnieniu czynności  oceny i wyboru najkorzystniejszej  oferty oraz powtórzeniu czynności oceny ofert.

18.02.2019

 1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części I, II, IX zamówienia, unieważnienie VII zamówienia.

7.03.2019

 1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części V  zamówienia.
 2. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części VIII zamówienia.
15.01.2019

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Sprawa ZP-2/2019.