Przejdź do treści

Zadania Oddziału

Zadania Oddziału PZ

Działalność pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej polega na inicjowaniu, organizowaniu, prowadzeniu, koordynowaniu i nadzorowaniu działalności oświatowo - zdrowotnej w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa, oraz na wykształcaniu wśród mieszkańców woj. mazowieckiego dbałości o własne zdrowie.
Zadania Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Warszawie wynikają z Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, założeń Narodowego Programu Zdrowia, wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia oraz sytuacji epidemiologicznej oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa mazowieckiego.

Do zadań Oddziału należy:
  • realizacja programów prozdrowotnych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym,
  • prowadzenie kampanii społecznych, akcji i imprez prozdrowotnych,
  • organizacja szkoleń, konferencji i narad,
  • współpraca z wieloma instytucjami i organizacjami w zakresie zdrowia publicznego, w tym z: placówkami oświatowo – wychowawczymi, zakładami opieki zdrowotnej, samorządem lokalnym, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu.
  • udzielanie porad metodycznych i merytorycznych,
  • produkcja i udostępnianie materiałów edukacyjno – informacyjnych.