Przejdź do treści

Krajowy program zapobiegania zakażeniom HIV I zwalczania AIDS

Krajowy program zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

Informator na temat testów w kierunku HIV

Działania dotyczące profilaktyki HIV/AIDS są realizowane w oparciu o Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2012-2016. Podejmowane są działania dotyczące profilaktyki zakażeń HIV wśród ogółu społeczeństwa oraz wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych. Mają one na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz promocję testowania w kierunku HIV.

Realizowane są także działania w zakresie kampanii społecznych ogłaszanych przez Krajowe Biuro ds. AIDS. Corocznie obchodzony jest Światowy Dzień AIDS, w ramach którego odbywają się imprezy edukacyjno – artystyczne, konferencje, konkursy, etc.

POLECAMY:

  • Raport dotyczący profilaktyki HIV i zwalczania AIDS na Mazowszu.

Raport pt.: “Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu” (2014 r.) powstał w wyniku prac Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim. Zespół został powołany przez Wojewodę Mazowieckiego (Zarządzenie Nr 331 Wojewody Mazowieckiego z 2011 roku z późn. zm.) i ma na celu koordynację działań podejmowanych na rzecz profilaktyki HIV/AIDS na terenie województwa mazowieckiego. Od początku prac Zespołu, tj. od 2012 roku, uczestniczą w nich przedstawiciele Oddziału Promocji Zdrowia WSSE w Warszawie. Przyczyną powstania raportu był istotny wzrost liczby nowo wykrywanych zakażeń w województwie mazowieckim. Dokument stanowi próbę uporządkowania i opracowania bazy danych nt. struktur, organizacji i realizacji projektów w ramach profilaktyki HIV i zwalczania AIDS w województwie. Dzięki syntetycznemu zestawieniu informacji może stać się praktycznym narzędziem do wypracowywania decyzji prozdrowotnych i działań profilaktycznych przez mazowieckich realizatorów Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
W publikacji można znaleźć szczegółowe dane demograficzne oraz epidemiologiczne dotyczące HIV/AIDS, odnoszące się do województwa mazowieckiego, krótką charakterystykę Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, a także specyfikę działań jednostek samorządu terytorialnego w realizacji programu. Podjęty jest także temat działań z zakresu profilaktyki, wsparcia socjalnego na rzecz osób żyjących z HIV oraz opieki medycznej nad chorymi z infekcją. Każda cześć raportu opatrzona jest wnioskami, mogącymi stanowić wskazówki do planowania działań na terenie województwa, zawiera także wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Mazowsza.

  • Podręcznik „Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej”

Elektroniczny podręcznik Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej, wydany w 2012 r. przez Krajowe Centrum ds. AIDS, przeznaczony jest dla nauczycieli, uczniów i twórców programów edukacyjnych. Treści edukacyjne opracowane są przez Światową Organizację Zdrowia i zaaprobowane przez Ministerstwo Edukacji. Multimedialna publikacja składa się z trzech części:Poradnika dla twórców programu edukacyjnego”,  „Poradnika dla nauczycieli” oraz   „Ćwiczeń” – przeznaczonych dla młodzieży w wieku szkolnym”.

Przykłady ostatnich kampanii Krajowego Centrum ds. AIDS

  • „JEDEN TEST. DWA ŻYCIA. ZRÓB TEST NA HIV. DLA SIEBIE I SWOJEGO DZIECKA™”

Kolejna ogólnopolska kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS, pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™ skierowana jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS.
W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec – wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom.

  • „ZNAM REKOMENDACJE PTN AIDS. ZALECAM TEST NA HIV”

Społeczna kampania informacyjna pt.: Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV przywołuje w swoim haśle rekomendacje Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS (PTN AIDS). Kampania skierowana jest do środowisk medycznych, a w szczególności do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy ginekologów oraz pielęgniarek i położnych, a poprzez te grupy zawodowe również do ogółu społeczeństwa.

Statystyki ukazują, że liczba zakażeń HIV w Polsce systematycznie wzrasta. Każda osoba żyjąca z HIV, która nie zna swojego statusu serologicznego, może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN AIDS osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.

Celem działań kampanijnych jest zwrócenie uwagi pracowników służby zdrowia na problem HIV/AIDS oraz uaktualnienie posiadanej przez nich wiedzy, poprzez m.in.: popularyzację aktualnych standardów PTN AIDS, aktualnych rekomendacji
w zakresie testowania w kierunku HIV, a w szczególności wskazań klinicznych do zlecania pacjentowi badania na obecność wirusa. Istotną kwestią jest zwrócenie uwagi na aktualne dane epidemiologiczne, które świadczą o zmieniającym się obrazie epidemii, a także przedstawienie skutecznych sposobów komunikacji
z pacjentem na temat ryzyka zakażenia i testu diagnostycznego w kierunku HIV. Lekarz powinien być dla pacjenta najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o HIV i AIDS oraz wskazaniach do wykonania testu diagnostycznego w kierunku HIV.

  • ZRÓB TEST NA HIV”

Działania podejmowane w ramach kampanii Zrób test na HIV są kierowane przede wszystkim do tych, którzy podejmują ryzykowne zachowania seksualne lub znaleźli się w sytuacji, która stanowiła potencjalne ryzyko zakażenia wirusem. Kampania ma też uświadomić, że negatywny wynik testu dzisiaj, nie chroni przed zakażeniem HIV w przyszłości.

Kampania „Zrób test na HIV” ma na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV  i AIDS oraz promocję testowania w kierunku HIV w punktach konsultacyjno – diagnostycznych, gdzie test można wykonać bezpłatnie i anonimowo. Badanie połączone jest z profesjonalnym poradnictwem okołotestowym, doradca informuje o przebiegu badania, interpretacji wyniku, szacuje ryzyko zagrożenia, jest również obecny przy otrzymaniu wyniku, by wyjaśnić wszelkie wątpliwości, zaś w przypadku wyniku pozytywnego udzielić wsparcia i wskazać dalszą drogę postępowania.

  • DAJ SZANSĘ SWOJEMU DZIECKU, NIE DAJ SZANSY AIDS”

Głównym celem kampanii Daj szansę swojemu dziecku, nie daj szansy AIDS, jest zachęcenie kobiet, które planują macierzyństwo lub oczekują dziecka, do rozważenia wykonania testu w kierunku HIV. Takie badanie może uchronić poczęte dziecko przed zakażeniem w przypadku, gdy zakażona jest matka.

Każda kobieta w ciąży ma prawo domagać się zrobienia testu. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 139, poz. 1142) badania w kierunku HIV są świadczeniem gwarantowanym i są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Przepisy te dotyczą także kobiet w ciąży. Oznacza to, że lekarz prowadzący ciążę ma obowiązek zaproponować wykonanie badania w kierunku HIOV w ramach środków NFZ.