Przejdź do treści

Szkolenia

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie zakończyła cykl szkoleń nt. nowych środków psychoaktywnych, tzw. „dopalaczy”.
Szkolenia odbyły się w dniach 31 marca oraz 7, 14 i 26 kwietnia 2016 r. i były adresowane do pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa mazowieckiego. Szkolenia miały charakter nieodpłatny. Wzięło w nich udział 240 osób, byli to głównie przedstawiciele: młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, domów dziecka, burs i świetlic, środowiskowych ognisk wychowawczych, ochotniczych hufców pracy, internatów, a także poradni pedagogiczno-psychologicznych, zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich, sądu rejonowego, ośrodka profilaktyki i terapii uzależnień.
Szkolenia były objęte honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego – Pana Marka Posobkiewicza. Cykl szkoleń otworzyła Pani Maria Pawlak - Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie oraz dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Pan Tomasz Białas. Szkolenia swoją obecnością zaszczycili również: Pani Ewa Waluk - przedstawiciel Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Pani Danuta Janusz - Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
Podczas szkoleń omawiana była skala problemu nowych narkotyków w Polsce i na Mazowszu; charakterystyka środków zastępczych, w tym postaci, w jakich występują; wybrane zagadnienia z zakresu profilaktyki uzależnień z punktu widzenia praktyka – specjalisty uzależnień oraz procedury prawne związane z tą problematyką (zasady postępowania z osobą będącą pod pływem środków psychoaktywnych oraz procedury postępowania placówki w przypadku ujawnienia takich substancji na terenie placówki). Emitowano także film „Dopalacze. Narkotyki”, wyprodukowany na zlecenie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, przy współpracy Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji. Film przeznaczony jest dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego celem jest przybliżenie odbiorcom niebezpiecznych konsekwencji przyjmowania środków psychoaktywnych.
Wśród prelegentów znajdował się: specjalista terapeuta uzależnień ze Stowarzyszenia MONAR, Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Warszawie - Pan Adam Nyk, przedstawiciele Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji: podinsp. Marcin Zimoń,nadkom. Karolina Makos i st. asp. Paweł Pławecki oraz pracownicy Oddziału Nadzoru Higieny Pracy WSSE w Warszawie, Pan Dominik Pisarek i Pan Bartosz Wasilewski.