Przejdź do treści

Konferencja

                    

PATRONAT HONOROWY:
 
W dniu 8 listopada 2016 r. odbyła się konferencja pt.: „Dopalacze – dlaczego są aż tak niebezpieczne? W pogoni za zmianami”, której organizatorem był Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz we współpracy z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie Marią Pawlak. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.
Konferencja zrealizowana została w ramach działań edukacyjnych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, związanych ze zwalczaniem zagrożeń wynikających z używania nowych narkotyków.
Głównym celem konferencji było przedstawienie zagrożeń zdrowia publicznego stwarzanych przez nowe narkotyki. Kierując się założeniem, że zwalczanie tzw. „dopalaczy” jest skuteczne tylko wówczas, gdy profesjonalny system nadzoru jest powiązany z działaniami edukacyjnymi, wśród zaproszonych gości znaleźli się zarówno przedstawiciele służb mundurowych i inspekcji, zajmujących się nowymi narkotykami, jak i reprezentanci instytucji oświatowych, podejmujących działania edukacyjne. Wielosektorowe spotkanie środowisk zajmujących się zwalczaniem zagrożeń wynikających z używania nowych narkotyków na terenie naszego województwa potwierdziło potrzebę wspólnych działań w obliczu dużej dynamiki rozprzestrzeniania się w/w środków.
Gospodarzem konferencji była pani Maria Pawlak, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie. Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w obliczu zagrożeń stwarzanych przez nowe narkotyki przedstawiła pani Jadwiga Napiórkowska, kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie; profilaktykę zażywania nowych substancji psychoaktywnych w szkołach w ujęciu Kuratorium Oświaty w Warszawie przedstawiła pani Małgorzata Wojtaszewska, p.o. Dyrektora Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych, zaś vademecum nowych substancji psychoaktywnych zaprezentowała pani Anna Duszyńska z Zakładu Chemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Przedstawiciele Izby Celnej w Warszawie: st. rachm. Radosław Szewczak oraz mł. asp. Sławomir Orysz zwrócili uwagę na wyzwania dynamicznego rynku nowych narkotyków, jakimi są przesyłki z w/w substancjami; zaś nadkom. Przemysław Sołtys przybliżył funkcjonowanie Centralnego Laboratorium Celnego i badane tam środki odurzające, substancje psychotropowe i środki zastępcze. O sposobach maskowania nowych narkotyków na rynku lokalnym opowiedział podinsp. Marcin Zimoń, koordynator Zespołu do spraw prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji. Przedstawiciel środowiska medycznego - dr nauk. med. Adam Maciej Pietrzak, Specjalista Medycyny Ratunkowej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii przybliżył tematykę toksykomanii w praktyce, zaś pani Marlena Skorupka-Dziedzic, kierownik Oddziału Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie ukazała, jak mówić o nowych narkotykach, aby dotrzeć do adresatów. Działania dotyczące profilaktyki uzależnień, podejmowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przedstawiła pani Danuta Janusz, Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii.
Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele podmiotów leczniczych, środowisk naukowych, władz oświatowych, reprezentanci samorządów terytorialnych, policji, służby celnej, przedstawiciele inspekcji sanitarnej z terenu całego województwa mazowieckiego. W konferencji wzięło udział ok. 250 osób.