Przejdź do treści

Zadania Oddziału

Do zadań Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy:

  1. Sprawowanie nadzoru pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, w szczególności nad warunkami higieny środowiska oraz wypoczynku i rekreacji przy zajmowaniu stanowisk dotyczących m.in.:
  • projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego,
  • gminnych projektów rewitalizacji,
  • projektów planów remediacji,
  • strategicznej oceny oddziaływania na środowisko koncepcji, planów, programów i innych dokumentów,
  • oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  1. Sprawowanie zapobiegawcze nadzoru pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przy wydawaniu opinii, postanowień i decyzji na wniosek organu administracji lub zainteresowanego podmiotu, na poszczególnych etapach realizacji inwestycji (m.in. dopuszczenie do użytkowania obiektu budowlanego, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych, uzyskiwania odstępstw od przepisów warunków technicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy), w szczególności obiektów i urządzeń objętych nadzorem bieżącym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
  2. Kontrolowanie działalności rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych.
  3. Dokonanie oceny stanu sanitarnego województwa w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego za miniony rok.
  4. Opracowywanie sprawozdań statystycznych w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.