Przejdź do treści

Wymagania ogólne

Wymagania ogólne

 • Aktualność orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, które są wydane przez uprawnionego lekarza wykonującego badania profilaktyczne pracowników
 • Stosowanie się do zaleceń lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami
 • Prowadzenie rejestru chorób zawodowych oraz zgłoszeń podejrzenia choroby zawodowej
 • Opracowanie i zapewnienie ocen i dokumentacji ryzyka zawodowego oraz informacji o sposobie informowania pracowników o ryzyku zawodowym
 • Utrzymanie właściwego stanu sanitarnego pomieszczeń i urządzeń pracy oraz usuwanie na bieżąco ze stanowisk pracy odpadów produkcyjnych
 • Zapewnienie i dostępność dla pracowników instrukcji bhp
 • Zapewnienie środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej przewidzianych na danym stanowisku pracy.
 • Zapewnienie znaków nakazujących stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej
 • Zapewnienie i utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i technicznym pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych, odpowiednich do liczby zatrudnionych pracowników oraz prowadzonej działalności.
 • Zapewnienie pracownikom odpowiednich posiłków i napojów.
 • Zapewnienie systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków do udzielania pierwszej pomocy.