Przejdź do treści

Szkodliwe czynniki biologiczne

Szkodliwe czynniki biologiczne

 • Ocena ryzyka zawodowego w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych, zawierająca:
 • Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zaklasyfikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia, zawierający niezbędne informacje:
 • Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zaklasyfikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia,
 • Środki ochrony zbiorowej,
 • Środków ochrony indywidualnej i ich przechowywanie w wyraźnie oznakowanym miejscu,
 • Zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków spożywania posiłków i napojów w wydzielonych pomieszczeniach,
 • Zapewnienie pracownikom właściwych pomieszczeń, urządzeń higieniczno-sanitarnych, środków higieny osobistej, środków do odkażania skóry lub błon śluzowych (w przypadku konieczności ich stosowania),
 • Zapewnienie pracownikom odpowiednich środków hermetyczności w celu zapobiegania i redukcji przypadkowego przeniesienia lub uwolnienia szkodliwego czynnika biologicznego oraz innych znaków ostrzegawczych,
 • Stosowanie znaku ostrzegającego przed zagrożeniem biologicznym,
 • Plan postępowania na wypadek awarii z udziałem szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia,
 • Badania na obecność szkodliwego czynnika biologicznego (tam gdzie jest to konieczne i technicznie wykonalne),
 • Warunki bezpiecznego zbierania, przechowywania oraz usuwania odpadów przez pracowników, z zastosowaniem bezpiecznych i oznakowanych pojemników,
 • Procedury bezpiecznego postępowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, dotyczące:
  -pobierania, transportu oraz przetwarzania próbek i materiałów pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego,
  -dezynfekcji,
  - bezpiecznego usuwania i postępowania ze skażonymi odpadami,
  - instrukcje postępowania w razie awarii lub wypadku związanych z uwolnieniem się szkodliwego czynnika biologicznego,
  -postępowania w razie narażenia na szkodliwy czynnik biologiczny zakwalifikowany do grupy 3 lub 4 zagrożenia (jeżeli występują),
 • Warunki odkażania, czyszczenia, w razie konieczności niszczenia odzieży, środków ochrony indywidualnej i wyposażenia, które uległy skażeniu szkodliwym czynnikiem biologicznym,
 • Szkolenia dla pracowników mających kontakt ze szkodliwym czynnikiem biologicznym,
 • Poinformowanie właściwego inspektora sanitarnego o użyciu szkodliwego czynnika biologicznego do celów naukowo-badawczych, diagnostycznych lub przemysłowych
 • Zaproponowanie uodpornienia przy użyciu dostępnych szczepionek (w przypadku pracowników wykonujących prace związane z narażeniem na szkodliwy czynnik biologiczny zakwalifikowany do grupy 3 lub 4 zagrożenia),
 • Przypadki powierzania prac związanych z narażeniem na kontakt z czynnikami biologicznymi grupy 3 lub 4 pracownikom nieuodpornionym przy użyciu dostępnych szczepionek