Przejdź do treści

Substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

Substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

 • Rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 • Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 • Przekazywanie właściwemu PWIS informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 • Wykonywanie badań i pomiarów czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 • Właściwe oznakowanie stanowisk pracy, opakowań, zbiorników i instalacji zawierającej substancję chemiczną, mieszaninę lub czynnik o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 • Przeprowadzanie okresowych szkoleń pracowników
 • Stosowanie odpowiednich środków zabezpieczających pracowników przed nadmiernym narażeniem na działanie czynników rakotwórczych
 • Informowanie (na bieżąco) pracowników i ich przedstawicieli o narażeniu na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • Orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
 • Ograniczenie do niezbędnego minimum liczby pracowników mających kontakt z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • Zaopatrzenie pracowników w wymagane środki ochrony indywidualnej,
 • Wprowadzenie zakazu spożywania posiłków i napojów w miejscach kontaktu z czynnikami rakotwórczymi,
 • Wprowadzenie zakazu palenia tytoniu w miejscach kontaktu z czynnikami rakotwórczymi,
 • Określenie zasad postępowania w razie powstania nieprzewidzianych sytuacji powodujących zagrożenie dla pracowników (instrukcje stanowiskowe bhp).