Przejdź do treści

Narażenie przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Narażenie przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest

 • Zatwierdzenie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, informacja o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi
 • Plan usuwania wyrobów zawierających azbest obejmujący identyfikację azbestu oraz zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu
 • Przeszkolenie pracowników oraz osób kierujące pracami lub nadzorujących powyższe prace w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest
 • Warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania m.in.odizolowanie obszaru prac poprzez zastosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska,
 • Umieszczenie w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych: „Uwaga! Zagrożenie azbestem” lub „Uwaga! Zagrożenie azbestem – krokidolitem”
 • Zastosowanie odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do środowiska
 • Oznakowanie pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność w kontakcie z wyrobami zawierającymi
 • Instrukcja bezpiecznego postępowania i ochrony przed narażeniem na pył azbestowy
 • Opakowane i oznakowane odpadów zawierających azbest
 • Wyniki pomiarów stężenia pyłu azbestu w środowisku pracy.
 • Ocena ryzyka zawodowego.
 • Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
 • Przechowywanie i sposób oczyszczania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej po zakończeniu pracy w warunkach narażenia na działanie azbestu
 • Przestrzeganie zakazu spożywania posiłków, picia napojów, palenia tytoniu, przechowywania rzeczy osobistych oraz przebywania bez uzasadnionej potrzeby w miejscach wykonywania prac, w których występuje narażenie na działanie pyłu azbestu.
 • Rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 • Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
 • Przekazanie corocznie właściwemu PWIS informacji o substancjach chemicznych, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - według obowiązującego wzoru.
 • Orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku
 • Zlecenie na wniosek lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad narażonymi pracownikami dodatkowych badań stanu zdrowia innych pracowników narażonych w podobny sposób, w przypadku rozpoznania lub podejrzenia u pracownika zmian w stanie zdrowia, o których można przypuszczać, że powstały w wyniku narażenia zawodowego na działanie azbestu