Przejdź do treści

Prekursory narkotyków kat. 2 i 3

Prekursory narkotyków kat. 2 i 3

Prekursory kategorii 2 i 3
Podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2 mają, zgodnie z rozporządzeniem (WE) 273/2004, obowiązek rejestracji takiej działalności. Obowiązek ten dotyczy użytkowników prekursorów kategorii 2A oraz podmiotów wprowadzających prekursory kategorii 2 do obrotu. Organem odpowiedzialnym za rejestrację i prowadzenie krajowego rejestru podmiotów gospodarczych i użytkowników, którym przyznano rejestrację, jest Inspektor do spraw Substancji Chemicznych. Przyznanie, odmowa przyznania, zawieszenie lub unieważnienie rejestracji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Podkategoria 2A
 L.p.substancjakod NSCAS
1.bezwodnik octowy2915 24 00108-24-7
Podkategoria 2B
2.kwas fenylooctowy2916 34 00103-82-2
3.kwas antranilowy2922 43 00118-92-3
4.piperydyna2933 32 00110-89-4
5.nadmanganian potasu2841 61 007722-64-7
oraz sole ww. substancji w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe.
Prekursory kategorii 3
L.p.substancjakod NSCAS
1.kwas chlorowodorowy280610 007647-01-0
2.Kwas siarkowy280700 007664-93-9
3.toluen290230 00108-88-3
4.Eter etylu290911 0060-29-7
5.aceton2914110067-64-1
6.Keton metylowo-etylowy2914120078-93-3
oraz sole ww. substancji w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe.
Handel prekursorami
W przypadku prekursorów narkotykowych rozróżniamy handel wewnątrzwspólnotowy oraz handel z państwami trzecimi.
Kontrola prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3 w obrocie wewnątrzwspólnotowym wynikająca z rozporządzenia (WE) Nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotyków (Dz. Urz. UE L 47 z 18.02.2004 z późn. zm.) obejmuje sprawdzenie, czy:
1. Podmiot wprowadzający do obrotu prekursory narkotyków kategorii 2 :
 • wyznacza funkcjonariusza odpowiedzialnego za ich handel
 • zgłasza (i uaktualnia) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nazwisko i szczegóły kontaktowe funkcjonariusza
 • rejestruje się u Inspektora ds. Substancji Chemicznych
 • przed wprowadzeniem do obrotu uaktualnia w Biurze ds. Substancji Chemicznych adres zakładu, w którym wytwarza lub z którym prowadzi handel tymi substancjami
 • dokumentuje transakcje wprowadzenia do obrotu (jeżeli jest to wymagane)
 • przechowuje i udostępnia dokumentację transakcji przez okres nie krótszy niż 3 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym miało miejsce ich wprowadzenia do obrotu
 • zapewnia by etykieta prekursorów zawierała nazwy substancji według określeń zawartych w załączniku I
 • przekazuje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego informacje dotyczące ilości substancji wykorzystanych lub dostarczonych każdemu odbiorcy.
2. Czy dokumentacja dotycząca transakcji zawiera:
 • nazwę prekursora narkotyków kategorii 2
 • ilość i wagę prekursora narkotyków kategorii 2, ilość i wagę mieszaniny, procentową zawartości każdego prekursora narkotyków kategorii 2 będącego składnikiem mieszaniny
 • nazwę i adres dostawcy, dystrybutora, odbiorcy
 • deklarację klienta, zgodną z obowiązującym wzorem, dotyczącą wykorzystania prekursorów.

Z kolei w przypadku handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi, kontrola obejmuje ocenę:
 • dokumentacji wszystkich przywozów, wywozów lub działań w zakresie pośrednictwa związanego z substancją sklasyfikowaną w kategorii 2 i 3,
 • przechowywania i udostępniania dokumentacji, obejmującej prekursory, dotyczącej: przywozu, wywozu lub pośrednictwa, przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym miała miejsce dana operacja
 • zawartości etykiety prekursorów,
 • zgłoszenia miejsca prowadzenia działalności do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przez podmiot uczestniczący w przywozie/wywozie lub w działaniach w zakresie pośrednictwa związanego z prekursorami narkotyków,
 • wyznaczenia funkcjonariusza odpowiedzialnego za handel,
 • zgłaszania (i uaktualniania) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nazwiska i szczegółów/danych kontaktowych funkcjonariusza,
 • przekazania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego informacji dotyczącej działań związanych z wywozem, przywozem i pośrednictwem.