Przejdź do treści

Chemikalia

Chemikalia

Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad przepisami ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych, a także:
 • rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (tzw. rozporządzenie CLP)
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych (tzw. rozporządzenie PIC),
 • rozporządzenia (WE) nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów
Ustawy i rozporządzenia powyższe nakładają wiele obowiązków na firmy – uczestników łańcucha dostaw. Jeżeli nie jesteś pewien swoich obowiązków wejdź tutaj  http://echa.europa.eu/pl/support/getting-started)
W ramach przeprowadzanej kontroli u wprowadzającego substancję chemiczną lub mieszaninę do obrotu pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawdzają czy zostały dopełnione min następujące obowiązki:
 • rejestracja substancji (u producentów importerów)
 • informowanie Inspektora do Spraw Substancji Chemicznych o mieszaninie niebezpiecznej lub mieszaninie stwarzającej zagrożenie, wytwarzanej lub sprowadzanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • czy podmiot wprowadza do obrotu (lub stosuje) niebezpieczne/stwarzające zagrożenie substancje chemiczne (mieszaniny lub wyroby je zawierające) wymienione w Załączniku XVII rozporządzenia REACH, podlegające ograniczeniom lub zakazom i czy spełniają warunki ograniczenia
 • czy podmiot wprowadza do obrotu (lub stosuje) substancje (czy też mieszaniny je zawierające) wymienione w Załączniku XIV Rozporządzenia REACH, podlegające procedurze udzielania zezwoleń
 • czy podmiot wprowadza do obrotu substancje (samodzielnie bądź w mieszaninach) znajdujące się na liście kandydackiej do załącznika XIV
 • sposób, miejsce przechowywania produktów chemicznych, stan techniczny opakowań.
 • wymagania wynikające z w art. 221 § 1–3 Kodeksu pracy (odpowiednie oznakowanie, spis stosowanych produktów)
Karta charakterystyki
Gdy oceniana jest karta charakterystyki sprawdzane jest czy format i układ karty oraz czy jej zawartość jest zgodna z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 REACH. Ponadto, w przypadku wprowadzających do obrotu czy przechowywane są informacje, na podstawie których sporządzono kartę, przez okres co najmniej 10 lat od ostatniej daty produkcji, importu, dostawy lub zastosowania substancji lub mieszaniny.
Szczegółowe informacje jak sporządzić kartę charakterystyki można znaleźć w podręczniku Europejskiej Agencji Chemikaliów  tutaj.
Ocena oznakowania
Ocena oznakowania obejmuje szczegółową analizę etykiety, której wygląd po 1 czerwca 2015r. regulują art. 17-32 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, jej spójność z odpowiednimi sekcjami karty charakterystyki. W pierwszej kolejności jednak kontrolowany jest język w jakim jest sporządzona etykieta. Etykieta produktu będącego w obrocie na terytorium RP powinna być sporządzona w języku polskim.