Przejdź do treści

Zadania Oddziału

Zagadnienia realizowane przez Oddział Nadzoru Higieny Pracy

1. Nadzór nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy
Celem działania pionu Higieny Pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest przede wszystkim zapobieganie powstawania chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru w zakładach pracy - kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy.
Istotnymi elementami nadzoru i kontroli jest ocena warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza rozpoznania środowiska pracy pod kątem narażenia pracujących na czynniki szkodliwe dla zdrowia: chemiczne, fizyczne i biologiczne, w tym także substancje, preparaty, czynniki lub procesów technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
Wzory dokumentów w zakładce „Pliki do pobrania”
2. Mikroorganizmy i organizmy genetycznie zmodyfikowane
Do zadań Oddziału Nadzoru Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie należy kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, w zakresie warunków dotyczących higieny pracy w zakładach inżynierii genetycznej.
3. Choroby zawodowe
Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi postępowanie administracyjne w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, zmierzające do wydania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.
Zobacz schemat „Procedura zgłaszania i orzekania o chorobie zawodowej”
Wzory dokumentów w zakładce „Pliki do pobrania”
4. Substancje chemiczne i ich mieszaniny
Zadaniem pionu Higieny Pracy jest kontrola przestrzegania przez wprowadzających do obrotu i stosujących w działalności zawodowej przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin. Należy przez to rozumieć przede wszystkim obowiązki wynikające z:
  • ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, która reguluje w polskim porządku prawnym wymagania nałożone przez rozporządzenia unijne w zakresie substancji chemicznych i ich mieszanin, tj:
  • REACH: Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE);
  • CLP: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006;
  • PIC: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów.
Ponadto, pewne grupy produktów, poza obowiązkiem spełnienia wymogów ogólnych opisanych wyżej, posiadają szczegółowe wymagania. Są to:
  • produkty biobójcze (zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych);
  • detergenty (zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 Marca 2004 r.. w sprawie detergentów;
  • prekursory narkotykowe kat 2 i 3 (zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii).

 

5. Statki Żeglugi Śródlądowej
Oddział Nadzoru Higieny Pracy prowadzi postępowanie związane z wydawaniem opinii o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.
Wzór wniosku w zakładce „Pliki do pobrania” 
6. "Dopalacze" czyli środki zastępcze
Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad przestrzeganiem ustawowego zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych tzw. „dopalaczy”, wynikającego z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
 
Właściwość organów
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest:
- organem II instancji w stosunku do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych;
- organem I instancji:
a) w zakresie nadzoru bieżącego w stosunku do podmiotów, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym lub w których powiat jest podmiotem dominującym
b) w postępowaniach w/s chorób zawodowych, gdy ostatni zakład pracy, w którym występowało narażenie jest zakładem, dla którego powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym lub w których powiat jest podmiotem dominującym
c) w zakresie opiniowania statków żeglugi śródlądowej
d) w zakresie warunków dotyczących higieny pracy w zakładach inżynierii genetycznej;