Przejdź do treści

Choroby zawodowe

Choroby zawodowe

Zgodnie z art. 2351 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym".
Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych /art. 2352 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy/.
Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej do właściwego państwowego inspektora sanitarnego może dokonać:
  • pracodawca,
  • pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.
  • lekarz podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej, o którym mowa w § 5 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób w sprawie chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1367)
W każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej:
  • lekarz,
  • lekarz dentysta,
który podczas wykonywania zawodu powziął takie podejrzenie u pacjenta - kieruje go na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania.
/art. 235 § 1, § 2, § 21 i § 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
Aktualny wykaz chorób zawodowych znajduje się w:
  • rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób w sprawie chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1367)
Zobacz schemat Procedura zgłaszania i orzekania o chorobie zawodowej”.
Sposób dokumentowania chorób zawodowych określa:
  • rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1379).
Wzory dokumentów w zakładce „Pliki do pobrania”