Przejdź do treści

Zadania Oddziału

Zadania Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej:

 1. Zadania Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej:

  1. Sprawowanie nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym lub w których powiat jest podmiotem dominującym (w zakresie nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej, w tym np.: podmiotami wykonującymi działalność leczniczą i obiektami pomocy społecznej; w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jakości wody w basenach kąpielowych).

  2. Koordynacja prac związanych ze sprawowaniem nadzoru nad warunkami higieny środowiska, a zwłaszcza nad jakością wody:
  • przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  • w kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli,
  • w basenach kąpielowych.

  1. Nadzór nad działalnością powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych
   w zakresie realizowanych kontroli nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej, m. in.:
  • podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
  • obiektami pomocy społecznej (domy pomocy społecznej, placówki całodobowej opieki, środowiskowe domy samopomocy, itp.)
  • zakładami fryzjerskimi i kosmetycznymi, zakładami odnowy biologicznej, tatuażu, solariami,
  • obiektami i środkami transportu publicznego (m.in. dworcami autobusowymi, dworcami i stacjami kolejowymi, pociągami, autobusami, tramwajami itp.),
  • obiektami świadczącymi usługi hotelarskie, turystyczne,
  • obiektami dla osób bezdomnych (noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalnie),
  • ustępami publicznymi,
  • terenami rekreacyjnymi,
  • zakładami karnymi i aresztami śledczymi,
  • innymi obiektami użyteczności publicznej: aptekami, pralniami i maglami, obiektami kulturalnymi, obiektami sportowymi, cmentarzami, zakładami pogrzebowymi, stacjami paliw, izbami wytrzeźwień itp.

  1. Nadzór nad działalnością powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych
   w zakresie podejmowania działań w przypadkach wystąpienia zagrożenia czynnikami środowiskowymi, stanowiącymi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.