Przejdź do treści

Serwis kąpieliskowy

Serwis kąpieliskowy zawiera zbiorczy wykaz kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, które nadzorowane są przez właściwych terenowo państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych.

Aktualne informacje dotyczące przydatności wody do kąpieli można uzyskać bezpośrednio od organizatorów kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz we właściwych terenowo powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Dane kontaktowe powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych z terenu województwa mazowieckiego znajdują się w zakładce Kontakt -Stacje Powiatowe.

            Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem http://sk.gis.gov.pl/ dostępne są aktualizowane na bieżąco informacje o stanie kąpielisk zorganizowanych na terenie kraju.

Definicja kąpielisko i miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli zgodnie z Ustawą z dnia 20.07.2017 Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2268)
kąpielisko – rozumie się przez to wyznaczony przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli; kąpieliskiem nie jest: pływalnia, basen pływacki lub uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych.
miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli – rozumie się przez to wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych niebędący kąpieliskiem.