Przejdź do treści

Ekshumacja

Ekshumacja - wymagania dotyczące uzyskiwania zezwolenia na jej dokonanie, dokumenty, warunki przeprowadzania.

Wymagania dot. ekshumacji zwłok określa art. 15 Ustawy z dn. 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687)  i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783).
Zgodnie z powyższymi przepisami:
1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, którymi są :
  • pozostały małżonek,
  • krewni zstępni,
  • krewni wstępni,
  • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
2. Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok i szczątków z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko-sądowych.
3. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna:
  • w okresie od 16 października do 15 kwietnia,
  • we wczesnych godzinach rannych,
  • o terminie ekshumacji należy zawiadomić właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który wykonuje nadzór nad ekshumacją,
  • przy ekshumacji mogą być obecne tylko osoby bezpośrednio zainteresowane (najbliższa rodzina zmarłego),
  • o zamierzonej ekshumacji zawiadamia się pisemnie zarząd cmentarza.
4. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, takie jak: cholera, dur wysypkowy lub inne riketsjiozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka lub inne wirusowe gorączki krwotoczne, nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu.
5. Jeżeli pomiędzy członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji, osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba wskazana prawomocnym wyrokiem sądu.
6. Zezwolenie w formie decyzji na przeprowadzenie ekshumacji wydaje, po rozpatrzeniu złożonego wniosku właściwy terenowo dla miejsca ekshumacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok/szczątków można pobrać ze strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zgodnie z przynależnością terytorialną miejsca, na którym będzie przeprowadzana ekshumacja.