Przejdź do treści

Akty prawne

Wykaz podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej

Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1412)
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości
  (Dz. U. Nr 82, poz. 927)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.03.2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (Dz. U. Nr 36, poz. 203)
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji oraz warunków i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję Sanitarną
  (Dz. U. Nr 97 poz. 872)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  (Dz. U. z 2013 poz. 291)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.10.2014r. w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (Dz. U. Nr 36, poz. 203)
Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  (Dz. U. Nr 38, poz. 362)
Ustawa z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 599)
Ustawa z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 947 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2015 poz. 618)
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
  (Dz. U. z 2012r., poz. 739)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.04.2012r. w sprawie postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta
  (Dz. U. z 2012r., poz. 420)
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 05.07.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności
  (Dz. U. z 2012r., poz. 808)
Ustawa z dnia 28.07.2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych
(tj. Dz. U. z 2012r., poz. 651)
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
  (Dz. U. z 2012r., poz. 452)
Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.)
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
  (Dz. U. Nr 193, poz. 1617)
Ustawa z dnia 31.01.1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(Dz. U. z 2015r. poz. 2126)
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.12.2001r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby
  (Dz. U. Nr 152, poz. 1742)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.03.2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków
  (Dz. U. Nr 48, poz. 284)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2011r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków
  (Dz. U. Nr 75, poz. 405)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2001r. w sprawie postępowania
  ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
  (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich
  (Dz. U. Nr 249, poz. 1866)
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze.
  (Dz. U. Nr 52, poz. 315)
 7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 07.07.2010r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych

  (Dz. U. Nr 123, poz. 839)
Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo wodne
(Dz. U. z 2015r., poz. 469)
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
  (Dz. U. Nr 86, poz. 478 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.04.2011r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli
  (Dz. U. Nr 91, poz. 527 z późn. zm.)
 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02.02.2011r. w sprawie profilu wody w kąpielisku
  (Dz. U. Nr 36, poz. 191)
 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.11.2002r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
  (Dz. U. Nr 204, poz. 1728)
Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139)cze do ustawy:
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  (Dz. U. z 2015, poz. 1989)
Ustawa z dnia 18.08.2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 656)
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
  (Dz. U. z 2015r., poz. 2016)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne
  (Dz. U. z 2012r., poz. 261)
Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409)
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (tj. Dz. U. z 2015, poz. 1422)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
  (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska
(tj. Dz. U. z 2016r. poz. 672)
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był  lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest
  (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31)
Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach
(Dz. U. z 2013r., poz. 21)
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi
  (Dz. U. nr 139, poz. 940)
  Rozporządzenie uznane za uchylone od 24.01.2016r.
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.07.2015r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny
  (Dz. U. z 2015r., poz. 1116)
Ustawa z dnia 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.)
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
  (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005r. w sprawie zasad bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów
  (Dz. U. Nr 216, poz. 1824)
Ustawa z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2008r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.)
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki
  (Dz. U. Nr 171, poz. 1395)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.09. 2002r. w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną
  (Dz. U. Nr 161, poz. 1337)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki
  (Dz. U. Nr 161, poz. 1338)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki
  (Dz. U. Nr 187, poz. 1565)
Ustawa z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2015r., poz. 163)
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012r. w sprawie domów pomocy społecznej
  (Dz. U. z 2012r., poz. 964)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
  (Dz. U. Nr 238, poz. 1586)
Ustawa z dnia 30.01.2001r. o kosmetykach
(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 475)
Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy
(tj. Dz. U. z 2014r. poz.1502 z późn. zm.)
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosektoriach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych
  (Dz. U. Nr 17, poz. 123)
  {Rozporządzenie zostało wydane na podstawie ustawy z dnia 30.03.1965r. (DZ. U. Nr 13 poz. 91 z późn. zm.) o bezpieczeństwie i higienie pracy, uchylonej ustawą z dnia 26.06.1974r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 z późn. zm.). Zgodnie z art. V § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. przepisy powyższego rozporządzenia pozostały w mocy}
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
 3. (Dz. U. Nr 21, poz. 73)
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach
  (Dz. U. Nr 40, poz. 469)
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29.08.1997r. o usługach turystycznych
(tj. Dz. U. z 2016r. poz. 187)
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
  (Dz. U. z 2006r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 20.05.1971r. Kodeks wykroczeń
(t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1094)
Ustawa z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
(t.j. Dz. U. z 2015 poz. 298)
Ustawa z dnia 20.03.2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz. U. z 2015r. poz. 2139)
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej
  (Dz. U. z 2012r., poz. 181)
Ustawa z dnia 18.08.2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(Dz. U. Nr 208 poz. 1240)
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
  (Dz. U. z 2015r., poz. 2016)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne
  (Dz. U. z 2012r., poz. 261)
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
(tj. Dz. U. z 2015 poz. 322)
Ustawa z dnia 21.12.2000r. o żegludze śródlądowej
(t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1458 z późn. zm.) (art.32 ust.1 pkt 4 lit. b)
Ustawa z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej
(t.j. Dz. U. z 2015, poz. 584)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01.03.2011r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.
(Dz. U. Nr 61, poz. 313)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
(Dz. U. z 2014r. poz. 1850)