Przejdź do treści

Zadania Oddziału

Zadania Oddziału Nadzoru Epidemiologii

 • nadzór merytoryczny nad działalnością powiatowych stacji sanitarno-  epidemiologicznych na obszarze województwa mazowieckiego, w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń, realizacji szczepień ochronnych oraz higieny lecznictwa;
 • prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej chorób zakaźnych i pasożytniczych, monitorowanie sytuacji epidemiologicznej na terenie województwa i sporządzanie analiz i ocen w tym zakresie;
 • przygotowywanie zamówień, magazynowanie i dystrybucja szczepionek do realizacji Programu Szczepień Ochronnych oraz nadzór nad realizacją szczepień ochronnych na terenie województwa;
 • nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz analiza i raportowanie danych o zakażeniach szpitalnych i drobnoustrojach alarmowych zarejestrowanych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą na terenie województwa;
 • prowadzenie szkoleń, narad, konsultacji i instruktażu dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, placówek opieki zdrowotnej oraz innych jednostek organizacyjnych, z zakresu zadań Sekcji Szczepień Ochronnych, Higieny Lecznictwa i Chorób Zakaźnych;
 • udział w konferencjach, szkoleniach, programach profilaktyki zdrowotnej i innych inicjatywach, w zakresie zadań Oddziału;
 • przygotowanie wytycznych i planów pracy dla PSSE oraz WSSE w zakresie zadań poszczególnych Sekcji;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi WSSE, instytutami naukowo-badawczymi (Państwowym Zakładem Higieny, - Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego, Narodowym Instytutem Leków), Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Farmaceutyczną oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i służbami w zakresie kompetencji Oddziału;
 • uczestnictwo w działaniach w sytuacjach kryzysowych, związanych z wystąpieniem masowych zachorowań na choroby zakaźne, choroby zakaźne szczególnie niebezpieczne oraz w przypadkach ataku bioterrorystycznego;

Zadania Sekcji Szczepień Ochronnych

 • nadzór merytoryczny nad działalnością powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie zadań związanych z realizacją obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych;
 • koordynowanie przygotowania zamówienia na preparaty szczepionkowe do realizacji szczepień obowiązkowych na terenie województwa;
 • przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, celem przekazania do placówek opieki zdrowotnej realizujących szczepienia obowiązkowe na terenie województwa;
 • działalność informacyjno-konsultacyjna oraz szkoleniowa w zakresie uregulowań prawnych i zasad realizacji szczepień ochronnych;
 • sporządzanie i analiza sprawozdań z realizacji szczepień ochronnych, w tym ze stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży oraz liczby uchylających się od obowiązku szczepień;
 • monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych, poprzez prowadzenie rejestru i analizę zgłaszanych przez lekarzy niepożądanych odczynów poszczepiennych;
 • udział w realizacji programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie związanym ze szczepieniami ochronnymi.

Zadania Sekcji Higieny Lecznictwa

 • planowanie, organizowanie i sprawowanie bieżącego nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne:
   - kontrole podległych placówek jako organ I instancji,
   - kontrole i nadzór nad PSSE w zakresie higieny lecznictwa;
 • podejmowanie działań w ramach nadzoru bieżącego w sytuacjach alarmowych i interwencyjnych;
 • nadzór nad realizacją programów kontroli zakażeń, z uwzględnieniem wdrożenia procedur zapobiegania zakażeniom oraz przeprowadzania i dokumentowania kontroli wewnętrznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;
 • współpraca z Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych, zwłaszcza w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach zakażeń szpitalnych;
 • prowadzenie rejestru oraz sporządzanie sprawozdań i analiz ognisk zakażeń szpitalnych oraz weryfikacja dokumentacji z działań podjętych w przypadku ich wystąpienia;
 • sporządzanie sprawozdań i analiz z przesłanych przez szpitale raportów o zakażeniach szpitalnych i czynnikach alarmowych;
 • opracowywanie sprawozdań o stanie sanitarno-higienicznym podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego jako organ I i II instancji;
 • rozpatrywanie skarg na działalność PPIS oraz odwołań od decyzji wydanych przez PPIS w zakresie nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

 

Zadania Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych

Do zadań Sekcji należy:
 • nadzór merytoryczny nad działalnością powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych;
 • gromadzenie i analiza materiałów dotyczących sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych, pasożytniczych, odzwierzęcych i zatruć chemicznych, z prowadzeniem statystyki medycznej w tym zakresie i opracowywaniem ocen i wniosków do działań przeciwepidemicznych;
 • nadzór epidemiologiczno-wirusologiczny nad grypą w oparciu o system SENTINEL;
 • planowanie, organizacja i nadzór nad wykonaniem zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, pasożytniczych i odzwierzęcych, zwłaszcza nad przeprowadzaniem dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach zachorowań;
 • opracowywanie i zgłaszanie ognisk zatruć i zakażeń pokarmowych;
 • prowadzenie nadzoru nad osobami pokąsanymi, zakwalifikowanymi do szczepień przeciwko wściekliźnie;
 • prowadzenie bieżącego nadzoru epidemiologicznego, w celu wczesnego wykrywania i zwalczania chorób zakaźnych szczególnie niebezpiecznych, w przypadku ich zawleczenia do Polski lub użycia broni biologicznej.