Akty prawne NZC

Przepisy prawne wykorzystywane w Sekcji Nadzoru nad Zwalczaniem Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii WSSE w Warszawie (stan na dzień 31.10.2017 r.)

 
1)    Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dn. 14 marca 1985 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2017, poz.1261)
2)    Kodeks postępowania administracyjnego z dn. 14 czerwca 1960 r.  (Tekst jednolity Dz. U. 2017, poz.1257)
3)    Kodeks wykroczeń z dn. 20 maja 1971 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2017, poz.1094)
4)    Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
       i wniosków
  (Dz. U. Nr 5, poz. 46)
5)    Ustawa z dn. 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Tekst jednolity Dz.U. 2017, poz.1371)
6)    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów
       na dawców krwi i dawców krwi.
(Dz. U. 2017, poz.1741)
7)    Ustawa z dn. 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
       (Tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1866)
8)    Ustawa z dn. 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2016, poz.1535 z późn. zm.)
9)    Ustawa o stanie klęski żywiołowej z dn. 18 kwietnia 2002 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1897)
10)  Ustawa z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 209)
11)  Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dn. 20 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 504)
12)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
       (Dz. U. Nr 153, poz. 1783)
13)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny
       (Dz. U. Nr 39, poz. 202)
14)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków
       (Dz. U. Nr 75, poz. 405)
15)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku
       których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby
       (Dz. U. Nr 152, poz. 1742)
16)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. 2015 r., poz. 231)
17)  Ustawa o działalności leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 638)
18)  Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dn. 31 stycznia 1959 r. (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz.912)
19)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego
       wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta
       w przypadku śmierci pacjenta (Dz. U. 2012, poz. 420)
20)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV
       i Zwalczania AIDS (Dz. U. Nr 44, poz. 227)
21)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań
       na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia
       dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje
       (Dz. U. Nr 94, poz. 610)
22)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika stacji
       sanitarno–epidemiologicznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1790)
23)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji
       sanitarno–epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych
       i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego
       (Dz. U. 2010 Nr 2, poz. 10)
24)  Rozporządzenie Rady Ministrów w z dn. 3 stycznia 2012 r. sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych
       szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę,
       zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz. U. z 2012 r. poz. 40)
25)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 2 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów
       formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych
       ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. z 2017, poz. 249)
26)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań
       statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. 2017, poz. 169).
27)  Procedura EWRS Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 31 października 2016 r. zawierająca zasady oceny zagrożenia
       dla zdrowia publicznego w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych oraz przekazywania tych informacji w Krajowym Systemie
      Wczesnego Ostrzegania i Reagowania dla Chorób Zakaźnych
28)  Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dn. 5 grudnia 1996 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 125)
29)  Ustawa z dn. 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1618)
30)  Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r.(Dz. U. 2016, poz. 922)
31)  Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dn. 6 listopada 2008 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1318)
32)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015 r. r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej
       oraz sposobu jej przetwarzania. (Dz. U. 2015, poz. 2069)
33)  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dn. 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MZ
       w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. (Dz. U. 2016, poz. 86)
34)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 18 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu chorób, które uzasadniają podjęcie decyzji
       o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE
       z powodu zagrożenia dla zdrowia publicznego. (Dz. U. 2007, poz. 112)
35) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17 września 2015 r. w sprawie chorób zakaźnych, których rozpoznanie lub podejrzenie
       wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
       (Dz. U. 2015, poz. 1501)
36)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 21 września 1999 r. w sprawie zasad wykonywania zadań
       przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów
       poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości. (Dz. U. 1999, Nr 82, poz. 927)
37)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów
       Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
       (Tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 282)
38)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 25 kwietnia 2006 r. w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej
       Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji
       Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych
       zwierząt, w tym odzwierzęcych. (Dz. U. Nr 83, poz. 575)
39)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 6 kwietnia 2009 r. w sprawie metod zapobiegania zakażeniom meningokokowym.
       (Dz. U. Nr 56, poz. 465)
40)  Porozumienie o współpracy z dn. 18 lutego 2008 r. pomiędzy Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie
       a Mazowieckim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
       i organów Inspekcji Weterynaryjnej.
41)  Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dn. 4 lutego 2011 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 157)
42)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających
       szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji. (Dz. U. Nr 100, poz. 645)
43)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli
       wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. (Dz. U. Nr 100, poz. 646)
44)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.
       (Tekst jednolity Dz. U.2014, poz.746)
45)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych
       i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala. (Dz. U. Nr 294, poz. 1741)
46)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu
       świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego
       porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. (Tekst jednolity Dz. U. 2016, poz.1132)
47)  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dn.27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MZ w sprawie
       trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi
       oraz sposobu ich finansowania. (Dz. U. 2015, poz.2108)
48)  Ustawa o służbie medycyny pracy z dn. 27 czerwca 1997 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz.1184)
49)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 15 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji
       Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych,
       które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta. (Dz. U. 2013, poz. 160)
50)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych występujących
       wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz innych osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji
       Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji
       Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska. (Dz. U. 2013, poz. 141)
51)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
       związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
       (Dz. U. 2013, poz. 696)
52)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Obrony Narodowej z dn. 15 kwietnia
       2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami
       Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania
       nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia. (Dz. U. 2011, Nr 88, poz. 504)
53)  Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 31 lipca 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących stanu zdrowia osób
       pracujących przy żywności.
54)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 22 marca 2010 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy
       w stacji sanitarno – epidemiologicznej. (Dz. U. 2010, Nr 48, poz. 283)
55)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich
       pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
       przewidzianych w Kodeksie Pracy. (Tekst jednolity Dz. U. 2016, poz.2067)
56)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań
       lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych
       do celów przewidzianych w Kodeksie. Pracy. (Dz. U. 2015, poz. 457)
57)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby
       zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej. (Dz. U. 2013, poz. 848)
58)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 25 marca 2014 r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających
       zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych
       oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń. (Dz. U. 2014, poz. 459)
59)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów
       diagnostycznych i mikrobiologicznych. (Dz. U. 2016, poz.1665)
60)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.17 października 2014 r. w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym
       zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (Dz. U. 2014, poz. 1474)
61)  Ustawa z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Tekst jednolity Dz. U. 2016, poz.1764)
62)  Ustawa z dn. 11 września 2015 r.o zdrowiu publicznym. (Dz. 2015, poz.1916)
63)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół
       ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych
       kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich. (Dz. U. 2014, poz.1144)
64)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia
       w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. (Dz. U. 2005 r. Nr 81, poz. 716)
65)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania
       przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania. (Dz. U. 2012, poz.740)
66)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.6 września 2016 r. w sprawie metody zapobiegania odrze.(Dz. U. 2016, poz. 1418)