Akty prawne NZC

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.)

 1. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dn. 14 marca 1985 r. (Tekst jednolity z dn. 31 sierpnia 2011 r. Dz. U. Nr 212, poz. 1263)
 2. Ustawa o zmianie niektórych ustaw z dn. 23 stycznia 2009 r. w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. (Dz. U. Nr 92, poz. 753)
 3. Kodeks postępowania administracyjnego z dn. 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity z dn. 9 października 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071)
 4. Kodeks wykroczeń z dn. 20 maja 1971 r. (tekst jednolity z dn. 4 czerwca 2007 r.  Dz. U. Nr 109, poz. 756)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. Nr 5, poz. 46)
 6. Ustawa z dn. 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (Dz. U. 2012, poz. 892)
 7. Ustawa z dn. 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. (Tekst jednolity z dn. 19 kwietnia 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 947)
 8. Ustawa o stanie klęski żywiołowej z dn. 18 kwietnia 2002 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 333)
 9. Ustawa z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. (Tekst jednolity z dn. 7 sierpnia 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 1166)
 10. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dn. 20 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 504)
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. (Dz. U. Nr 153, poz. 1783)
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny. (Dz. U. Nr 39, poz. 202)
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków. (Dz. U. Nr 75 poz. 405)
 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby. (Dz. U. Nr 152 poz. 1742)
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu. (Dz. U. 2015 r. poz. 231)
 16. Ustawa o działalności leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011 r. (Tekst jednolity z dn.6 maja 2015 r. Dz. U. 2015 r. poz. 618)
 17. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dn. 31 stycznia 1959 r. (tekst jednolity z dn. 9 maja 2011 r. Dz. U. Nr 118, poz. 687)
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta. (Dz. U. z 2012 r. poz. 420)
 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. (Dz. U. Nr 44, poz. 227)
 20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje. (Dz. U. Nr 94, poz. 610)
 21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika stacji sanitarno – epidemiologicznej. (Dz. U. Nr 223, poz. 1790)
 22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego. (Dz. U. 2010 Nr 2, poz. 10)
 23. Rozporządzenie Rady Ministrów w z dn. 3 stycznia 2012 r. sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności. (Dz. U. z 2012 r. poz. 40)
 24. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015. (Dz. U. z 2015 r., poz. 156)
 25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 15 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015. (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1330).
 26. Zarządzenie Nr 26/03 Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 31 grudnia 2003 r. z wykazem jednostek chorobowych, zespołów objawów oraz zdarzeń, których wystąpienie powoduje uruchomienie systemu wczesnego powiadamiania.
 27. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dn. 5 grudnia 1996 r. (Tekst jednolity z dn. 1 kwietnia 2015 r. Dz. U. 2015 poz. 464)
 28. Ustawa z dn. 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera. (Tekst jednolity z dn. 30 sierpnia 2012 r. Dz. U. 2012, poz. 1133)
 29. Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2014, poz. 1182, 1662)
 30. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dn. 6 listopada 2008 r. (Tekst jednolity z dn. 24 stycznia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 159)
 31. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. (Tekst jednolity z dn. 6 czerwca 2013 r. Dz. U. 2014, poz. 177)
 32. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. (Dz. U. 2014, poz. 1440)
 33. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 18 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu chorób, które uzasadniają podjęcie decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z powodu zagrożenia dla zdrowia publicznego. (Dz. U. Nr 18, poz. 112)
 34. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu i kryteriów występowania chorób, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. Nr 75, poz. 484)
 35. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 21 września 1999 r. w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości. (Dz. U. Nr 82, poz. 927)
 36. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. (Tekst jednolity z dn. 13 lutego 2014 r. Dz. U. 2014, poz. 282)
 37. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 25 kwietnia 2006 r. w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym odzwierzęcych. (Dz. U. Nr 83, poz. 575)
 38. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 6 kwietnia 2009 r. w sprawie metod zapobiegania zakażeniom meningokokowym. (Dz. U. Nr 56, poz. 465)
 39. Porozumienie o współpracy z dn. 18 lutego 2008 r. pomiędzy Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie a Mazowieckim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów Inspekcji Weterynaryjnej.
 40. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dn. 4 lutego 2011 r. (Tekst jednolity z dn. 18 listopada 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 1457)
 41. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji. (Dz. U. Nr 100, poz. 645)
 42. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. (Dz. U. Nr 100, poz. 646)
 43. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych. (Dz. U. Nr 108, poz. 706)
 44. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala. (Dz. U. Nr 294, poz. 1741)
 45. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. (Dz. U z 2012 r., poz. 1100)
 46. Ustawa z dn. 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Tekst jednolity z dn. 29 kwietnia 2015 r. Dz. U. 2015 poz. 581)
 47. Ustawa o służbie medycyny pracy z dn. 27 czerwca 1997 r. (Tekst jednolity z dn. 4 września 2014 r. Dz. U. 2014 poz. 1184)
 48. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 15 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta. (Dz. U. z 2013 r. poz. 160)
 49. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz innych osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska. (Dz. U. z 2013 r. poz. 141)
 50. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. (Dz. U. z 2013 r. poz. 696)
 51. Rozporządzenie Ministra Zdrowia, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Obrony Narodowej z dn. 15 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia. (Dz. U. 2011, Nr 88, poz. 504)
 52. Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 31 lipca 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących stanu zdrowia osób pracujących przy żywności.
 53. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 22 marca 2010 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno – epidemiologicznej. (Dz. U. 2010, Nr 48, poz. 283)
 54. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332, z późniejszymi zmianami)
 55. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. (Dz. U. z dn. 30 marca 2015 r., poz. 457)
 56. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej. (Dz. U. 2013 r., poz. 848)
 57. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 25 marca 2014 r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń. (Dz. U. 2014 r., poz. 459)
 58. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.17 października 2014 r. w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (Dz. U. 2014, poz. 1474)
 59. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 września 2011 r. w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania. (Dz. U. Nr 220, poz. 1311)
 60. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania. (Dz. U. 2014 r. poz. 1437)
 61. Ustawa z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1198)