Przejdź do treści

Akty prawne NSO

Podstawy prawne Sekcji Szczepień Ochronnych Oddziału Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 31.10.2017 r.)

 
Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14.03.1985 r ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1261)
Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5.12. 2008 r.
(t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1866)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.08.2011 w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
(tj. Dz. U. z 2016 r poz. 849).
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2017 (Dz.Urz.MZ z dn. 5 stycznia 2017 r., poz. 1).
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
( tj. Dz.U. 2015 poz. 1365)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15.11.2010 r. w sprawie sposobu przekazywania szczepionek świadczeniodawcom prowadzącym obowiązkowe szczepienia ochronne oraz sposobu przechowywania szczepionek stanowiących rezerwę przeciwepidemiczną kraju (Dz.U. Nr 232, poz. 1525).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi z dn. 16.09.2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 180, poz. 1215).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz.U. z 2012 r. poz. 40).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz.U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1711)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ).
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1201).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz.46).
Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1068, z 2017r. poz. 60 )
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz.U. z 2015 r., poz. 78).
Ustawa z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 )
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dn. 3.12. 2010 r.
(Dz.U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1723)
Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1251 z późn. zm.) Ustawa o działalności leczniczej z dn.15.04.2011 r. (t. j. Dz.U. z 2016 poz. 1638).
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz.U. 2017 poz. 125).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz.U. z 2012 r. poz. 739)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych z dn. 27.05.2010 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 646)
Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1718 )
Ustawa o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 )
Ustawa z 6 września 2001 r Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2142)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 509).
Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z dn. 16.06.2010 r. (Dz. Urz. M.Z. Nr 8,. poz. 51)
Zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z dn. 28 02.2014 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2014 r. poz. 44 )
Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2013 r., poz.21).
Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych z dn. 24.08.2010 r. (Dz. Urz. M Z Nr 10, poz. 65)
Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dn. 15.11.2010 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. Nr 13, poz. 75).
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.08.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2017 r. poz. 82)
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 )
Kodeks wykroczeń z dn. 20.05.1971 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094)
Ustawa z dn. 24.08.2001 r.- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016r. poz. 1713).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.02.2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 613 )
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie z dn. 12.01.2011 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 94)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z dn. 06 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 696).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej z dn. 09.04.2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 473).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. 2015 poz. 182).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2069 )
Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ).
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 922 )
Ustawa z dnia 11.09.2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4.08. 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020
( Dz. U. z 2016 r. poz. 1492 ).
Rozporządzeni Ministra Zdrowia z dnia 06.09.2016 r. w sprawie metody zapobiegania odrze ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1418 ).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2008 r. nr. 48, poz. 288 )
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą ( Dz. U. z 2009 r. nr. 139, poz. 1133 )
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii ( Dz.U. z 2017 poz .735)