Akty prawne NSO

Podstawy prawne Sekcji Szczepień Ochronnych Oddziału Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.)

 1. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14.03.1985 r ( tekst jednolity Dz.U. z 2011 r., Nr 212, poz 1263, z późn. zm.)
 2. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5.12. 2008 r. (Dz.U. Nr 234 poz.1570, z późn. zm., tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 947)
 3. Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 13 lipca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 892).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.08.2011 w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1086).
 5. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2015 (Dz.Urz.MZ z dn. 13.03.2015 r., poz. 14).
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15.11.2010 r. w sprawie sposobu przekazywania szczepionek świadczeniodawcom prowadzącym obowiązkowe szczepienia ochronne oraz sposobu przechowywania szczepionek stanowiących rezerwę przeciwepidemiczną kraju (Dz.U. Nr 232, poz. 1524).
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi z dn. 16.09.2010 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1215).
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz.U. z 2012 r. poz. 40).
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania(Dz.U. Nr 254, poz. 1711)
 10. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. 2013 poz. 267).
 11. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1015).
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz.46).
 13. Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn zm., tekst jedn. z dn. 24 kwietnia 2012 r.- Dz. U. z 2012 r. poz. 591).
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz.U. z 2015 r., poz. 78).
 15. Ustawa z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 581)
 16. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dn. 3.12. 2010 r. (Dz.U. Nr 257, poz. 1723)
 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 214, poz. 1816)
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 56, poz. 379)
 19. Ustawa o działalności leczniczej z dn.15.04.2011 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2015 poz. 618).
 20. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 464).
 21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz.U. z 2012 r. poz. 739)
 22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych z dn. 27.05.2010 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 646)
 23. Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U. Nr 82, poz. 451, z późn. zm.)
 24. Ustawa o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r (Dz. U. Nr 107 poz. 679)
 25. Ustawa z 6 września 2001 r Prawo Farmaceutyczne ( Dz.U. Nr 126, poz. 1381, tekst jedn. Dz. U. 2008 nr 45 poz. 271.)
 26. Ustawa z dn. 9.04.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 788).
 27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 381).
 28. Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z dn. 16.06.2010 r. (Dz.Urz. M.Z. Nr 8,. poz. 51)
 29. Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2013 r., poz.21).
 30. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 122).
 31. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23. 12.2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 8, poz. 104 z późn. zm.,)
 32. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi z dn. 30.07.2010 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 940)
 33. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dn. 13.08.2010 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1095)
 34. Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych z dn. 24.08.2010 r. (Dz. Urz. M Z Nr 10, poz. 65)
 35. Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dn. 15.11.2010 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 13, poz. 75).
 36. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417, z późn. zm., tekst jedn. Dz.U. 2013 poz. 395)
 37. Kodeks wykroczeń z dn. 20.05.1971 r. (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z późn. zm., tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 482).
 38. Ustawa z dn. 24.08.2001 r.- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.).
 39. Ustawa z dn. 15.05.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z dn. (Dz. U. z 2015 r., poz. 841).
 40. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.02.2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U.nr 20, poz.201 z późn. zm.).
 41. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dn. 03.12.2012 r. r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1386).
 42. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 31 marca 2008 r. (Dz.U. Nr 58, poz. 353).
 43. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dn. 11.06.2010 r. (Dz. U. Nr 107, poz. 683).
 44. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dn.06.06.2013 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 poz. 177).
 45. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie z dn. 12.01.2011 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 94)
 46. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki z dnia 22 kwietnia 2005 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 716 ze zm.).
 47. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z dn. 06 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 696).
 48. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej z dn. 09.04.2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 473).
 49. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. 2015 poz. 182).