Akty prawne NHL

Podstawy prawne Sekcji Higieny Lecznictwa Oddziału Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.)

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.z 2012 r. nr 5, poz.46).
 3. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej tj. (Dz. U. z 2011 r. nr 212, poz. 1263 ze zmianami).
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektoratów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz.U. z 2009 r. nr 2, poz 10).
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno- epidemiologicznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1342, zm. Dz.U. N. 285 poz. 2868 z dnia 31 grudnia 2004 r.).
 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz.947)
W działalności związanej z higieną lecznictwa ma zastosowanie zwłaszcza :
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r.  w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz.U. z 2010 r. nr108 poz.706).
 2. Rozporządzenie z 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji
  (Dz.U. 2010 r. nr 100 poz. 645).
 3. Rozporządzenie z 27 maja 2010 r w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz.U. z 2010 r. nr 100 poz. 646)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23.12.2011r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz. U. z 2011 r. nr 294 poz. 1741).
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U. z 2014 r. poz. 177).
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U. 2010r. Nr 252 poz. 1697).
 7. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217).
 8. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618).
 9. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. nr 226 poz.1943 z 2005 r ze zm.).
 10. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 464).
 11. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. nr.174 poz.1039 z 15.07.2011).
 12. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1435 z późn. zm.).
 13. W działalności NHL mają zastosowanie art. 16, 17,22,18,19,100 i 207 ( opiniowanie do celów rejestracyjnych i opinie o programach dostosowawczych w formie decyzji adm.).
 14. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739).
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. nr 221, poz. 1319).
 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2014 r., poz. 325).
 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 28 maja 2012 r. poz. 594).
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20. 12.2012 r.  w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą ( Dz. U. z 2013 r. poz. 15).
 19. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).
 20. Do czasu wydania nowych przepisów obowiązują wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628) t.j. z 14.09.2010 (Dz.U. Nr 185, poz. 1243).
 21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.w sprawie katalogu odpadów (Dz.U nr 112 poz.1206).
 22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U z 2014 r., poz.1214).
 23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych ( Dz.U. z 2003 r. nr 8 poz.104 ze.zm.).
 24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi z dnia 30 lipca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 139, poz. 940).
 25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.12. 2002r w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane ( Dz. U. z 2003 r. nr 8 poz. 103).
 26. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U.nr 11, poz.84).
 27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz.U. 2005 Nr 2, poz. 7 i 8).
 28. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki z dnia 13 listopada 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 215, poz. 1588).
 29. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U. nr 191, poz. 1410).
 30. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. nr 237, poz.1420).
 31. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 1148).
 32. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.02.2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U.nr 20, poz.201 z późn. zm.).
 33. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17.10.2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. nr 174, poz. 1426).
 34. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 31 marca 2008 r. (Dz.U. Nr 58, poz. 353).
 35. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011 nr 63 poz. 322 z późn. zm.).
 36. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (t. j . Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm.).
 37. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1511).
 38. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 395 z późn. zm.).
 39. Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 114) tekst jednolity z dnia 4 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 756) – art. 117.
 40. Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 482 z późn. zm.).
 41. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz.U. nr 126 poz. 1379 ze zm.).
 42. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.02.2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2002 r. nr 20, poz.201 z późn. zm.).
 43. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17.10.2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 282).
 44. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. 2011 Nr 82, poz. 451 z późn. zm.).
 45. Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 39 poz. 252 z późn. zm.).
 46. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia.(Dz.U. Nr 16, poz. 150).
 47. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie wpisu do rejestru, pozwolenia albo pozwolenia tymczasowego, sposobu przedstawienia dokumentacji oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do oceny substancji czynnej i produktu biobójczego z dnia 28 maja 2008 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 650).
 48. Ustawa z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).
 49. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia (Dz.U. Nr 100, poz. 1027 ze zm.).
 50. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych z dnia 12 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 16, poz. 74).
 51. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 roku nr 21 poz 94 z późn. zm.).
 52. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).
 53. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19.06.1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych (Dz.U. nr 80, poz. 376 z późniejszymi zmianami).
 54. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).
 55. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki z dnia 22 kwietnia 2005 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 716 ze zm.).
 56. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych ( Dz. U. z 2013 r. poz.696).
 57. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529 ze zm.).
 58. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1384 z późn. zm.).
 59. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. Nr 43 poz.408 ze zm.).
 60. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. z 2006 Nr. 61 poz.435 ze zm.).
 61. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) tekst jednolity z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1118 ze. zm.).
 62. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).
 63. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 ze zm.).
 64. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek z dnia 20 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 218, poz. 1598).