Przejdź do treści

Akty prawne NHL

PODSTAWY PRAWNE PRACY ODDZIAŁU EPIDEMIOLOGII W ZAKRESIE HIGIENY LECZNICTWA (stan prawny na 31.10.2017 r.)

 
Ustawa
Akty prawne wykonawcze (rozporządzenia)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. nr 5, poz.46).
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.).
 
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektoratów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010 r. nr 2, poz.10);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno- epidemiologicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 285, poz. 2868).
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 z późn. zm.).
W działalności związanej z higieną lecznictwa ma zastosowanie zwłaszcza :
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 108 poz.706);
- Rozporządzenie z 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji (Dz. U. z 2010 r. nr 100 poz. 645);
- Rozporządzenie z 27 maja 2010 r w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2010 r. nr 100 poz. 646);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23.12.2011 r.
w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz. U. z 2011 r. nr 294 poz. 1741);
 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.).
 
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 125 z późn. zm.).
 
Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1251 z późn. zm.).
 
W działalności NHL mają zastosowanie art. 16, 17,18,19,22 i 207 (programy dostosowawcze).
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2017 r., poz. 1540).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 r. poz. 594).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.12.2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii( Dz. U. z 2016 r. poz. 2218)
 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2016 poz. 1987 z późn. zm.).
 
 
 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U z 2014 r., poz. 1923);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych ( Dz. U. z 2016 r., poz.1819);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017, poz. 1975);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny (Dz. U. 2015 poz. 1116).
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 poz. 1203 z późn. zm).
 
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r.
(t. j . Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 z późn. zm).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego ( t. j. Dz. U. z 2015 poz. 178).
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1713 z późn. zm.).
 
Kodeks wykroczeń
z dnia 20 maja 1971 r.(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.02.2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2002 r. nr 20, poz.201 z późn. zm.).
 
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17.10.2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 282).
Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2011 Nr 82 poz. 451 z późn. zm.).
 
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1926 z późn. zm.).
 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych (Dz.U. 2015, poz. 2045).
 
Ustawa z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211).
 
 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz.U. 2010 Nr 215, poz. 1416);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 211).
 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.).
 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19.06.1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 79, poz. 897);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki z dnia 22 kwietnia 2005 r. (Dz. U. nr 81, poz. 716 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych ( Dz. U. z 2013 r. poz.696).
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2245).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r. nr 43 poz.408 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 61, poz.435 z późn. zm.).
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek z dnia 20 listopada 2006 r. (Dz.U. 2006 r., nr 218, poz. 1598).