Przejdź do treści

Sekcja Higieny Lecznictwa

Rejestracja i prowadzenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Oddział Nadzoru Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie uprzejmie informuje, że pytania i wątpliwości dotyczące rejestracji i prowadzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą należy kierować do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej terytorialnie właściwej dla lokalizacji podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Nadzór nad placówkami na terenie Warszawy sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie przy ul. Kochanowskiego 21, tel. cent. 22 310-79-00, e-mail: sekretariat@psse.waw.pl. Kontakty do pozostałych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych woj. mazowieckiego znajdują się na stronie głównej www.wsse.waw.pl
Ponadto należy zwrócić uwagę, że nie jest rozpatrywana korespondencja otrzymana drogą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z ww. przepisem podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
  •  osoby, od której pochodzi (jej imię i nazwisko);
  •  adresu ( miejscowości, ulicy, numeru domu i mieszkania) tej osoby;
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Dane osoby wnoszącej skargę, zapytanie lub żądanie podlegają ochronie i nie są ujawniane w trakcie prowadzonych czynności. W przypadku nie dopełnienia powyższych wymagań sprawę pozostawia się bez rozpatrzenia.