Przejdź do treści

Sekcja Higieny Lecznictwa

Rejestracja i prowadzenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Oddział Nadzoru Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Warszawie uprzejmie informuje, że od 15 lipca 2016 r. podmioty wykonujące działalność leczniczą przed rozpoczęciem działalności nie mają obowiązku uzyskania opinii organów Inspekcji sanitarnej o spełnieniu wymagań opisanych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739). Zgodnie
z zapisem zawartym w Art. 100. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2190 z późn. zm.) „Podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, składa organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 106 prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ust. 1, wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (…). Organem prowadzącym rejestr jest:
  1. wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego - w odniesieniu do podmiotów leczniczych;
  2. okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza - w odniesieniu do tych praktyk, a w odniesieniu do członków wojskowej izby lekarskiej - Wojskowa Rada Lekarska;
  3. okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę - w odniesieniu do tych praktyk;
  4. Krajowa Rada Fizjoterapeutów – w odniesieniu do praktyk zawodowych fizjoterapeutów.

Pytania i wątpliwości dotyczące rejestracji i prowadzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą należy kierować do Powiatowej lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej właściwej dla lokalizacji podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Nadzór nad placówkami na terenie Warszawy sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie przy ul. Kochanowskiego 21, tel. cent. 22 310-79-00, e-mail: sekretariat@psse.wawa.pl Kontakty do pozostałych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych woj. mazowieckiego znajdują się na stronie głównej www.wsse.waw.pl