Przejdź do treści

Zadania Oddziału

Zadania Oddziału Higieny Radiacyjnej

Oddział Higieny Radiacyjnej realizuje zadania PWIS

w zakresie kontroli i bieżącego nadzoru nad warunkami pracy

i ochroną zdrowia osób zatrudnionych w zakładach stosujących promieniowanie jonizujące i niejonizujące

oraz ochronę populacji przed zbędnym napromieniowaniem poprzez:

 • kontrole sprawdzające przestrzegania odpowiednich przepisów w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych, w zakresie ochrony radiologicznej personelu, pacjenta i populacji oraz źródła promieniowania jonizującego, w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta;

 • kontrole sprawdzające przestrzegania odpowiednich przepisów w jednostkach organizacyjnych stosujących źródła pól elektromagnetycznych;

 • wydawanie zezwoleń na uruchomianie i stosowanie aparatów rentgenowskich

  w celach medycznych oraz na uruchamianie pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego (patrz załączniki);

 • wydawanie zgód i opinii dla jednostek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego (patrz załącznik);

 • udział w wyjaśnianiu przyczyn wzrostu dawek otrzymywanych przez pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, a zwłaszcza przekroczeń dawek granicznych;

 • pomiary dozymetryczne w środowisku pracy i otoczeniu pracowni rentgenowskich w związku ze stosowaniem źródeł promieniowania rentgenowskiego;

 • pomiary skażeń promieniotwórczych prób żywności i elementów środowiska;

 • uczestniczenie w działaniach podejmowanych w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego o zasięgu wojewódzkim;

 • poświadczanie radiologicznych świadectw eksportowych na produkty rolno-spożywcze pochodzenia niezwierzęcego do krajów spoza Unii Europejskiej;

 • działalność opiniotwórczą, informacyjną i popularyzatorską w dziedzinie higieny radiacyjnej.