Pytania i odpowiedzi OHR

Pytania i odpowiedzi:

 

Najczęściej zadawane pytania związane ze stosowaniem aparatów rentgenowskich w celach medycznych:

• Czy są określone szczególne wymagania dla pomieszczeń, w których będzie uruchomiona pracownia rentgenowska?
Szczególne wymagania określone są zwłaszcza dla gabinetu rentgenowskiego lub sali zabiegowej, ciemni i pokoju opisowego i są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325). Wymagania te są zróżnicowane w zależności od funkcji oraz typu aparatu rentgenowskiego.
• Jakie dokumenty należy przedłożyć, aby uzyskać zezwolenie na stosowanie aparatu rtg i uruchomienie pracowni rtg?
Na stronie internetowej zamieszczony jest wzór wniosku, który należy przedłożyć PWIS. Wzór zawiera też wykaz wymaganych dokumentów. W trybie rozpatrywania wniosku może się okazać konieczne przedstawienie dodatkowych dokumentów, o czym wnioskodawca jest informowany.
• Czy wymiana aparatu na ten sam typ bez zmiany warunków wykonywania badań rentgenodiagnostycznych wymaga uzyskania nowego zezwolenia?
Stosowanie każdego aparatu rtg w celach medycznych może rozpocząć się po wydaniu odpowiedniego zezwolenia. Także w opisanym przypadku uzyskanie zezwolenia jest konieczne do rozpoczęcia wykonywania badań rentgenodiagnostycznych nowo zainstalowanym urządzeniem.
• Czy zaprzestanie stosowania aparatu rtg np. po likwidacji jednostki lub uszkodzeniu aparatu wymaga powiadomienia PWIS?
Tak, gdyż kierownik jednostki, która stosuje aparat rtg ma obowiązek powiadamiania PWIS o wszelkich zmianach danych zawartych w wydanym zezwoleniu. Na stronie internetowej zamieszczony jest wzór wniosku o wygaszenie zezwolenia na stosowanie aparatu rtg i uruchomienie pracowni rtg.
• Do kogo można się zwrócić z wątpliwościami i pytaniami dot. warunków ochrony radiologicznej i obowiązków pracodawcy względem pracowników zatrudnionych w pracowniach rentgenowskich w danej jednostce ochrony zdrowia?
Informacji w zakresie wymagań ochrony radiologicznej określonych aktami normatywnymi oraz specyfiki pracy na konkretnych stanowiskach pracy powinna udzielać osoba pełniąca funkcję inspektora ochrony radiologicznej w danej pracowni.
• Otrzymałem/-am od lekarza skierowanie na zdjęcie rentgenowskie płuc. Gdzie mogę sprawdzić, czy aparat rentgenowski, którym mam mieć wykonane badanie jest sprawny i odpowiedniej jakości?
Można zwrócić się z takim pytaniem do kierownika pracowni lub do osoby pełniącej funkcję inspektora ochrony radiologicznej, którzy odpowiadają za wyłączenie ze stosowania aparatury, której parametry fizyczne nie spełniają określonych prawnie kryteriów.

Najczęściej zadawane pytania związane ze stosowaniem urządzeń generujących pola elektromagnetyczne:

• Czy każde urządzenie wytwarzające pola elektromagnetyczne wymaga wykonywania pomiarów w celu wyznaczenia stref?
Każde urządzenie zasilane prądem elektrycznym wytwarza pola elektromagnetyczne. Oczywiście nie ma sensu wykonywania pomiarów tych pól przy wszystkich urządzeniach elektrycznych. Aby stwierdzić czy konieczne jest wykonanie pomiarów w celu wyznaczenia stref ochronnych, należy przeprowadzić rozpoznanie potencjalnego urządzenia, biorąc pod uwagę w szczególności dane techniczne dostarczane przez producenta, budowę i wyposażenie techniczne urządzeń, które może być źródłem promieniowania elektromagnetycznego, zastosowanie urządzenia (procesy technologiczne, rodzaje zabiegów itp.). Jeśli w ciągu dwóch ostatnich pomiarów pól wykonanych w odstępie dwóch lat nie stwierdzono występowania stref ochronnych w miejscach wykonywania pracy, można odstąpić od dalszego wykonywania pomiarów - zgodnie z par. 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11.02.2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
• Gdzie mogę sprawdzić, czy maszt telefonii komórkowej lub inna instalacja znajdująca się w sąsiedztwie nie ma negatywnego wpływu na moje zdrowie?
Użytkownik instalacji takiej jak stacja bazowa telefonii komórkowej musi przed rozpoczęciem jej eksploatacji zgłosić ją właściwemu organowi ochrony środowiska. Zgodnie z art. 378 Ustawy Prawo ochrony środowiska takim organem jest starosta. W zgłoszeniu właściciel instalacji podaje wszystkie istotne dla niej parametry oraz dołącza wyniki pomiarów rozkładu pola elektromagnetycznego wokół tej instalacji. Zgłoszeniu podlegają też zmiany w wyposażeniu instalacji, o ile mają wpływ na parametry jej pracy (np. moc, liczba anten, kierunki promieniowania itp.). Każdy obywatel ma prawo dostępu do tych informacji, co za tym idzie organ ochrony środowiska musi te informacje udostępnić na życzenie obywatela. Podstawowym dokumentem mówiącym o potencjalnej szkodliwości instalacji są wyniki pomiarów wykonanych przez akredytowane laboratorium. W protokołach pomiarowych podane są rzeczywiste poziomy promieniowania w miejscach dostępnych dla ludzi. Może się oczywiście zdarzyć przypadek, że w pobliżu już działającej i zweryfikowanej pomiarami instalacji powstaje budynek mieszkalny, a jego mieszkańcy czują się zaniepokojeni potencjalnym oddziaływaniem instalacji. W takim przypadku można zlecić wykonanie pomiarów pola elektromagnetycznego akredytowanemu laboratorium albo zwrócić się o pomoc do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, lub Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
• Jakie są zalecenia określające bezpieczne stosowanie sprzętów takich jak telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, itp.?
Sprzęt powszechnego użytku przed wprowadzeniem do sprzedaży uzyskuje stosowne certyfikaty bezpieczeństwa. Warunki bezpiecznej eksploatacji muszą być ściśle określone w dołączonej do produktu instrukcji obsługi. Stosowanie się do zaleceń producenta podczas korzystania z produktu zapewnia bezpieczeństwo dla użytkownika.