Przejdź do treści

Zagadnienia problemowe

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020 w województwie mazowieckim.

W drugiej połowie sierpnia 2019 r. jak co roku, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa mazowieckiego zebrali informację na temat przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020.

W bieżącym roku uzyskano dane od 1341 (56,42% będących w ewidencji) szkół wszystkich typów, które funkcjonują na terenie naszego województwa samodzielnie bądź w ramach zespołów.

W wyniku przeprowadzonej oceny ustalono, że w szkołach przeprowadzono prace remontowo-przygotowawcze obejmujące swoim zasięgiem:

 • remonty sal dydaktycznych (607 szkół),

 • remonty zapleczy sanitarnych (214 szkół),

 • remonty bloków sportowych (154 szkół),

 • remonty bloków żywieniowych (149 szkół).

Oprócz tego w 499 szkołach przeprowadzono częściowe prace remontowo-konserwatorskie niektórych, wybranych – najbardziej tego potrzebujących pomieszczeń, takich jak np.: korytarzy i klatek schodowych, szatni, wejść do budynków. Prace dotyczyły również: boisk szkolnych, placów zabaw, schodów frontowych, utwardzenia powierzchni wokół obiektów, elewacji, ogrodzeń szkół, podjazdów dla osób niepełnosprawnych, remontów i wymiany pokryć dachowych oraz orynnowania.

Ponadto w 200 szkołach dokonano rozbudowy. Dotyczyły one głównie bloków sportowych wraz z zapleczami sanitarnymi, bloków żywieniowych, dobudowy nowego skrzydła z salami dydaktycznymi i pomieszczeniami dla przedszkola, świetlicami, szatniami, sanitariatami, klatkami schodowymi. Na terenie placówek prowadzono budowy lub rozbudowy boisk sportowych i placów zabaw.

  We wszystkich skontrolowanych placówkach przeprowadzane były gruntowne prace porządkowo - konserwatorskie pomieszczeń i ich wyposażenia oraz otoczenia wokół szkół.

Zaś w 188 szkołach prowadzono inne przygotowawcze prace tj.: zakup i modernizację sprzętu komputerowego, tablic interaktywnych, zakup: pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, wyposażenia do bloku żywieniowego.

Z dniem 2 września w zdecydowanej większości szkoły były przygotowane do nowego roku szkolnego. W 65 placówkach wydłużony został termin zakończenia prac remontowo-budowlanych (w 29 planowane zakończenie jest do końca września natomiast w 36 będą trwały dłużej), z których jedynie Szkolny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zuzeli ze względu na rozległość prac związanych z rozbudową placówki, rozpoczął nowy rok szkolny w wynajętych pomieszczeniach należących do Szkoły Podstawowej w Nurze.

Głównymi przyczynami przedłużających się prac remontowych były:

 • rozległego zakresu wykonywanych prac,

 • trudności w znalezieniu wykonawcy zaplanowanych inwestycji,

 • trudności w pozyskaniu środków finansowych na realizację założonych prac remontowych oraz konieczności ich spożytkowania w bieżącym roku kalendarzowym,

 • długoterminowość inwestycji,

 • podzielenia zaplanowanych prac na różne etapy,

 • utrudnienia związanego z procedurami przetargowymi,

 • niewywiązania się przez wykonawców oraz dostawców ze zleconych prac
  w wyznaczonym terminie.

W placówkach oświatowo-wychowawczych, w których prace będą kontynuowane po rozpoczęciu zajęć lekcyjnych dyrekcja gwarantowała, że w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, czynności remontowo/konserwatorskie będą prowadzone z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów uczęszczających na zajęcia szkolne (miejsca prowadzenia robót zostaną wydzielone, wyłączone z użytkowania, oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych), zaś według informacji Dyrektorów placówek zakres prowadzonych prac nie pogorszy warunków pobytu i nauki przebywających w szkole. Administratorzy szkół zobowiązali się do sprawowania wzmożonego nadzoru ze strony nauczycieli i personelu pomocniczego podczas przerw międzylekcyjnych w budynkach oraz na terenie placówek.

Przeprowadzone kontrole pozwalają stwierdzić, że większość szkół jest przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Ważną informacją jest, że żadna ze skontrolowanych placówek nie została zdyskwalifikowana ze względu na niewłaściwy stan sanitarno-techniczny i we wszystkich placówkach zajęcia rozpoczęły się z dniem 02.09.2019 r.