Przejdź do treści

Zagadnienia problemowe

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2018/2019 w województwie mazowieckim

Obrazek z tytułem "Witaj Szkoło" przedstawiający w tle jabłko i książki na biurku

W drugiej połowie sierpnia 2018 r. jak co roku, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa mazowieckiego zebrali informację na temat przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019.

W bieżącym roku uzyskano dane od 1096 (44,68% będących w ewidencji) szkół wszystkich typów, które funkcjonują na terenie naszego województwa samodzielnie bądź w ramach zespołów.

W wyniku przeprowadzonej oceny ustalono, że w szkołach przeprowadzono prace remontowo-przygotowawcze obejmujące swoim zasięgiem:

 • remonty sal dydaktycznych (482 szkół),
 • remonty zapleczy sanitarnych (217 szkół),
 • remonty bloków sportowych (149 szkół),
 • remonty bloków żywieniowych (129 szkół).

Oprócz tego w 512 szkołach przeprowadzonoczęściowe prace remontowo-konserwatorskie niektórych, wybranych – najbardziej tego potrzebujących pomieszczeń, takich jak np.: korytarzy i klatek schodowych, szatni, wejść do budynków. Prace dotyczyły również: boisk szkolnych, placów zabaw, schodów frontowych, utwardzenia powierzchni wokół obiektów, elewacji, ogrodzeń szkół, podjazdów dla osób niepełnosprawnych, remontów i wymiany pokryć dachowych oraz orynnowania.

Ponadto w 128 szkołach dokonano rozbudowy. Dotyczyły one głównie bloków sportowych wraz z zapleczami sanitarnymi, bloków żywieniowych, dobudowy nowego skrzydła z salami dydaktycznymi i pomieszczeniami dla przedszkola, świetlicami, szatniami, sanitariatami, klatkami schodowymi. Na terenie placówek prowadzono budowy lub rozbudowy boisk sportowych i placów zabaw.

  We wszystkich skontrolowanych placówkach przeprowadzane były gruntowne prace porządkowo - konserwatorskie pomieszczeń i ich wyposażenia oraz otoczenia wokół szkół.

Zaś w 174 szkołach prowadzono inne przygotowawcze prace tj.: zakup i modernizację sprzętu komputerowego, tablic interaktywnych, zakup: pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, wyposażenia do bloku żywieniowego.

Z dniem 3 września w zdecydowanej większości szkoły były przygotowane do nowego roku szkolnego. W 180 placówkach wydłużony został termin zakończenia prac remontowo-budowlanych.

 

Głównymi przyczynami przedłużających się prac remontowych były:

 • trudności w znalezieniu wykonawcy zaplanowanych inwestycji,
 • rozległego zakresu wykonywanych prac,
 • trudności w pozyskaniu środków finansowych na realizację założonych prac remontowych oraz konieczności ich spożytkowania
  w bieżącym roku kalendarzowym,
 • podzielenia zaplanowanych prac na różne etapy,
 • utrudnienia związanego z procedurami przetargowymi,
 • niewywiązania się przez wykonawców oraz dostawców ze zleconych prac w wyznaczonym terminie.

W placówkach oświatowo-wychowawczych, w których prace będą kontynuowane po rozpoczęciu zajęć lekcyjnych dyrekcja gwarantowała, że w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, czynności emontowo/konserwatorskie będą prowadzone z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów uczęszczających na zajęcia szkolne (miejsca prowadzenia robót zostaną wydzielone, wyłączone z użytkowania, oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych), zaś według informacji Dyrektorów placówek zakres prowadzonych prac nie pogorszy warunków pobytu i nauki przebywających w szkole. Administratorzy szkół zobowiązali się do sprawowania wzmożonego nadzoru ze strony nauczycieli i personelu pomocniczego podczas przerw międzylekcyjnych w budynkach oraz na terenie placówek.

Przeprowadzone kontrole pozwalają stwierdzić, że większość szkółjest przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Żadna ze skontrolowanych placówek nie została zdyskwalifikowana ze względu na niewłaściwy stan sanitarno-techniczny i praktycznie we wszystkich placówkach zajęcia rozpoczęły się z dniem 03.09.2018 r.

Wyjątkiem jest tylko Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy (powiat białobrzeski) w której ze względu na kapitalny remont oraz modernizację części budynku na parterze i I piętrze rok szkolny rozpoczął się 10 września 2018 r.