Zagadnienia problemowe

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2017/2018 w województwie mazowieckim

W drugiej połowie sierpnia 2017 r. jak co roku, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa mazowieckiego zebrali informację na temat przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018.
W bieżącym roku uzyskano dane od 1125 (43,1% będących w ewidencji) szkół wszystkich typów, które funkcjonują na terenie naszego województwa samodzielnie bądź w ramach zespołów.
W wyniku przeprowadzonej oceny ustalono, że w szkołach przeprowadzono prace remontowo-przygotowawcze obejmujące swoim zasięgiem:
  •  remonty sal dydaktycznych (565 szkół),
  •  remonty zapleczy sanitarnych  (281 szkół),
  •  remonty bloków sportowych (149 szkół),
  •  remonty bloków żywieniowych (148 szkół).
Oprócz tego w 473 szkołach przeprowadzono częściowe prace remontowo-konserwatorskie niektórych, wybranych – najbardziej tego potrzebujących pomieszczeń, takich jak np.: korytarzy i klatek schodowych, szatni, wejść do budynków. Prace dotyczyły również: boisk szkolnych, placów zabaw, schodów frontowych, utwardzenia powierzchni wokół obiektów,  elewacji, ogrodzeń szkół, podjazdów dla osób niepełnosprawnych, remontów i wymiany pokryć dachowych oraz orynnowania.
Ponadto w 89 szkołach dokonano rozbudowy. Dotyczyły one głównie bloków sportowych wraz z zapleczami sanitarnymi, bloków żywieniowych, dobudowy nowego skrzydła z salami dydaktycznymi i pomieszczeniami dla przedszkola, świetlicami, szatniami, sanitariatami, klatkami schodowymi. Na terenie placówek prowadzono budowy lub rozbudowy boisk sportowych i placów zabaw.
We wszystkich skontrolowanych placówkach przeprowadzane były gruntowne prace porządkowo - konserwatorskie pomieszczeń i ich wyposażenia oraz otoczenia wokół szkół.
Zaś w 222 szkołach prowadzono inne przygotowawcze prace tj.: zakup i modernizację sprzętu komputerowego, tablic interaktywnych, zakup: pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, wyposażenia do bloku żywieniowego.
Z dniem 4 września w zdecydowanej większości szkoły były przygotowane do nowego roku szkolnego. W 86 placówkach wydłużony został termin zakończenia prac remontowo-budowlanych.
Głównymi przyczynami przedłużających się prac remontowych były:
  • rozległe zakresy wykonywanych prac,
  • trudności w pozyskaniu funduszy na przeprowadzenie prac remontowych,
  • dzielenie zaplanowanych prac na etapy,
  • przedłużające się procedury przetargowe,
  • trudności w znalezieniu wykonawców prac,
  • niewywiązanie się przez wykonawców ze zleconych prac w wyznaczonym terminie.
W placówkach oświatowo-wychowawczych, w których prace będą kontynuowane po rozpoczęciu zajęć lekcyjnych zapewniono bezpieczeństwo przebywającym na terenie obiektów tj. dzieciom, personelowi szkoły i osobom trzecim przez oddzielenie remontowanej części budynku. Teren prowadzonych prac zabezpieczono przed dostępem osób postronnych, zaś według informacji Dyrektorów placówek zakres prowadzonych prac nie pogorszy warunków pobytu i nauki przebywających w szkole. Administratorzy szkół zobowiązali się do sprawowania wzmożonego nadzoru ze strony nauczycieli i personelu pomocniczego podczas przerw międzylekcyjnych w budynkach oraz na terenie placówek.
Przeprowadzone kontrole pozwalają stwierdzić, że większość szkół jest  przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Żadna ze skontrolowanych placówek nie została zdyskwalifikowana ze względu na niewłaściwy stan sanitarno-techniczny i we wszystkich placówkach zajęcia rozpoczęły się z dniem 04.09.2017 r.