Przejdź do treści

Zadania Oddziału

Zadania Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży oraz struktura organizacyjna

W strukturze organizacyjnej Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży znajduje się Sekcja Nadzoru nad Placówkami
Zadania Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży:
a) realizacja zadań Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w zakresie bieżącego nadzoru nad warunkami higieny procesów nauczania i wychowania oraz wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży, a w szczególności nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:
  • higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz ośrodkach wypoczynku,
  • higieny procesów nauczania.
b)zbieranie i analiza danych dotyczących zagadnień higieny dzieci i młodzieży oraz sporządzanie odpowiednich opracowań, ocen i wniosków;
c) prowadzenie postępowania administracyjnego wynikającego z zadań Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie jako organu II instancji, w sprawach dotyczących bieżącego nadzoru w zakresie higieny dzieci i młodzieży;
d) współpraca i nadzór merytoryczny w zakresie zadań nadzoru sanitarnego nad placówkami nauczania i wychowania oraz wypoczynku i rekreacji realizowanego przez oddziały/sekcje/samodzielne stanowiska ds. higieny dzieci i młodzieży powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych;
e) prowadzenie szkoleń, konsultacji i instruktażu dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych podmiotów zainteresowanych zagadnieniami objętymi zadaniami oddziału;
f) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiej Stacji, instytutami naukowo-badawczymi, kuratorium oświaty, szkolną służbą zdrowia, organami administracji publicznej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi lub zainteresowanymi warunkami sanitarno-higienicznymi placówek;
Zadania Sekcji Nadzoru nad Placówkami:
a)  prowadzenie i dokumentowanie spraw związanych z czynnościami kontrolnymi wobec placówek nauczania, wychowania oraz wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży, dla których Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie jest właściwym organem bieżącego nadzoru sanitarnego, a w szczególności:
  • planowanie i realizacja kontroli sanitarnych w placówkach podlegających nadzorowi, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym,
  • przygotowywanie decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji, związanych z postępowaniem pokontrolnym w nadzorowanych placówkach.
Zasady nadzoru sanitarnego i przeprowadzania kontroli określa:
- Procedura Techniczna PT-01: Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń, wprowadzona Zarządzeniem Nr 45/16 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 marca 2016 r.
- Instrukcja IR/HDM/01 w Obszarze Higieny Dzieci i Młodzieży wprowadzona Zarządzeniem Nr 99/15 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 kwietnia 2015 r. wraz z następującymi formularzami oceny stanu sanitarnego: