Przejdź do treści

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Ocena warunków sanitarnych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa mazowieckiego za okres od 24 czerwca do 30 sierpnia 2019 r.

W trakcie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Mazowszaw okresie od 24.06.2019 r. do 30.08.2019 r. z dostępnych danych w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej zarejestrowanych było 2309 turnusów. Pod względem sanitarnym skontrolowano 548 turnusów, w których wypoczywało 28 430 dzieci i młodzieży. Było to:

 • 153 turnusy w całorocznych obiektach usług hotelarskich dla 6 870 uczestników,
 • 49 turnusów w obiektach okazjonalnie używanych do wypoczynku (np. bursy, internaty, szkoły) dla 2 299 uczestników,
 • 17 turnusów w obiektach – obozy pod namiotami ze stałą infrastrukturą komunalną dla 406 uczestników,
 • 22 turnusy w obiektach – obozy pod namiotami bez stałej infrastruktury komunalnej dla 991 uczestników,
 • 307 turnusów wypoczynku w miejscu zamieszkania, z których skorzystało 17 864 uczestników.

Jak wynika z powyższego, najbardziej popularną formą wypoczynku na Mazowszu był wypoczynek w miejscu zamieszkania, a więc dla uczniów pozostających w czasie wakacji w swoich domach.

Prawie wszyscy organizatorzy zagwarantowali uczestnikom dobre warunki zakwaterowania, utrzymania higieny osobistej, dożywiania oraz prowadzenia zajęć rekreacyjnych. Uchybienia sanitarne stwierdzono w 32 (5,8%) spośród 548 skontrolowanych turnusów.

Były to:

 • 12 turnusów zorganizowanych w obiekcie hotelowym,
 • 4 turnusy zorganizowane w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku w obozie pod namiotami bez stałej infrastruktury komunalnej,
 • 2 turnusy zorganizowane w obozie pod namiotami ze stalą infrastrukturą komunalną,
 • 1 turnus zorganizowany w obozie pod namiotami bez stałej infrastruktury komunalnej,
 • 13 turnusów zorganizowanych w miejscu zamieszkania.

Uchybienia dotyczyły m. in:

 • nieodpowiednich warunków sanitarno – technicznych bloku żywienia: zniszczonych powierzchni ścian i sufitu (ubytki farby i tynku),
 • braków w dokumentacji systemu HACCP oraz w procedurach dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej,
 • wykorzystywania niezgodnie z przeznaczeniem stanowisk roboczych oraz szafy przelotowej do czystych naczyń, niewłaściwego przechowywania sprzętu porządkowego,
 • braku czystości bieżącej w pomieszczeniach kuchni i zapleczu kuchennym (odchody gryzoni, niedoczyszczone podłogi, sprzęt i wyposażenie), zniszczonego regału kuchennego,
 • przeterminowanych artykułów spożywczych, niewłaściwego przechowywania żywności i braku segregacji w urządzeniu chłodniczym oraz braku właściwego oznakowania zamrożonych produktów,
 • braku wykazu składników dla 2 potraw w jadłospisie dla półkolonii,
 • braku mydła w płynie i ręczników papierowych przy części umywalek,
 • braku aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu.

Wydano 7 decyzji płatniczych oraz 2 decyzje merytoryczne z rygorem natychmiastowej wykonalności. 1 dotyczyła nieodpowiednich warunków sanitarno-higienicznych w pomieszczeniach bloku żywienia, 1 dotyczyła odsunięcia pracowników bloku żywienia od stanowisk pracy (brak orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych).

Nałożono 5 mandatów karnych na kwotę 1.300,00 złotych.

W odniesieniu do stanu zdrowia uczestników wypoczynku, to wśród 28 430 wypoczywających odnotowano 4 zachorowania (1 omdlenie, 1 wysoka temperatura, 1 ospa wietrzna, 1 zapalenie nerwu twarzowego) oraz 14 urazów (1 krwotok z nosa spowodowany uderzeniem, 1 uszkodzenie rogówki spowodowane uderzeniem, 1 uraz spowodowany stąpnięciem na gwóźdź, 1 skręcenie kostki, 1 uraz stawu kolanowego, 2 zbicie barku i ramienia, 4 rany cięte, 3 złamania: 2 ręki, 1 obojczyk).

Wyżywienie organizowane dla dzieci i młodzieży korzystającej z wypoczynku w miejscu zamieszkania zostało zapewnione w miarę posiadanych środków finansowych i warunków lokalowych. W tej formie wypoczynku dożywianie prowadziło 282 półkolonie na 307 skontrolowanych.

Oceniając przebieg tegorocznych wakacji i można stwierdzić, że pomimo odnotowania nieprawidłowości, był on dobrze przygotowany pod względem sanitarnym jak również pod kątem bezpieczeństwa. Wyniki nadzoru wykazały, że organizatorzy starali się zapewnić dzieciom i młodzieży jak najlepsze warunki gwarantujące bezpieczny pobyt w tracie wypoczynku, a stwierdzone nieprawidłowości niezwłocznie usuwali.