Przejdź do treści

Wypoczynek dzieci i młodzieży

 

Ocena warunków sanitarnych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży

na terenie województwa mazowieckiego za okres:

od 13 stycznia do 21 lutego 2020 r.

 

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej jak co roku sprawowali nadzór nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży.   W czasie minionych ferii zimowych na terenie Mazowsza, z dostępnych dla organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej danych w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej, zarejestrowanych było 811 turnusów. Skontrolowanych zostało 250 turnusów, w których wypoczywało 11 137 dzieci i młodzieży. Było to:

  • 47 turnusów w całorocznych obiektach usług hotelarskich dla 1 647 uczestników,
  • 28 turnusów w obiektach okazjonalnie używanych do wypoczynku (np. bursy, internaty, szkoły) dla 1 399 uczestników,
  • 175 turnusów wypoczynku w miejscu zamieszkania„Zima w Mieście”, z których skorzystało 8 091 uczestników.

Jak wynika z powyższego, najbardziej popularną formą wypoczynku na Mazowszu był wypoczynek w miejscu zamieszkania, a więc dla uczniów pozostających w czasie ferii zimowych w swoich domach.

Prawie wszyscy organizatorzy zagwarantowali uczestnikom dobre warunki zakwaterowania, utrzymania higieny osobistej, dożywiania oraz prowadzenia zajęć rekreacyjnych. Uchybienia sanitarne stwierdzono w 17 (6,8%) spośród 250 skontrolowanych turnusów.

Były to:

  • 5 turnusów zorganizowanych w obiekcie hotelowym,
  • 2 turnusy w obiekcie okazjonalnie używanym do wypoczynku,
  • 10 turnusów w miejscu zamieszkania.

Nieprawidłowości dotyczyły m. in.:

  • braku do wglądu dokumentacji medycznej z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu,
  • niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego bloku żywienia, jak np. nieodpowiedniego stanu części sprzętu produkcyjnego, braku należytego zabezpieczenia artykułów spożywczych oraz naczyń przed zanieczyszczeniem, nie przestrzegania instrukcji dobrej praktyki produkcji i praktyki higienicznej, wykorzystywania stanowisk roboczych niezgodnie z ich przeznaczeniem, braku dostępu do punktu wodnego w pomieszczeniu produkcyjnym oraz braku środków do dezynfekcji rąk i powierzchni mających kontakt z żywnością, niewłaściwego stanu technicznego ścian, podłóg, półek regałowych, półek w szafie chłodniczej i podestu w magazynie,

Za nie wywiązanie się z obowiązku zapewnienia właściwych warunków sanitarno-higienicznych i technicznych bazy żywieniowej, w stosunku do organizatorów wypoczynku, wydano 4 decyzje płatnicze, 2 decyzje nakazujące usunięcie nieprawidłowości w określonym terminie, nałożono 4 mandaty na kwotę 1 500,00 zł. W przypadku drobniejszych zaniedbań sanitarnych i porządkowych wydawano zalecenia bezzwłocznego usunięcia nieprawidłowości.

W odniesieniu do stanu zdrowia uczestników wypoczynku, towśród 11 137 wypoczywających odnotowano 2 zachorowania (zapalenie oskrzeli i krtani – u 1 uczestnika, przeziębienie z wysoką temperaturą ciała), 4 urazy w obrębie kończyn dolnych i brody. Przypadki te stanowiły 0,05% wszystkich uczestników.

Dzieci i młodzież korzystająca z form wyjazdowych objęta była całodziennym wyżywieniem. Natomiast wypoczynek w miejscu zamieszkania zapewniając opiekę przez część doby, organizował uczestnikom dożywianie w zależności od posiadanych warunków i środków finansowych. Łącznie ta forma wypoczynku dożywianie prowadziła w 149 turnusach na 175 skontrolowanych.

 

Oceniając wypoczynek zimowy na terenie Mazowsza w 2020 r. można stwierdzić, że był dobrze zorganizowany. Organizatorzy starali się zapewnić dzieciom i młodzieży jak najlepsze warunki gwarantujące bezpieczny pobyt w trakcie ferii zimowych.

Nie odnotowano tzw. „turnusów dzikich”, a zgłoszona 1 interwencja w sprawie warunków sanitarnych nie miała uzasadnienia.

Uchybień w zakresie zakwaterowania i bazy rekreacyjno – sportowej oraz zaplecza sanitarnego dla uczestników wypoczynku nie stwierdzono.