Przejdź do treści

Zadania Oddziału

Zadania Oddziału Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków:

 1. Koordynowanie działalności powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków.
 2. Koordynowanie działalności powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego w zakresie nadzoru nad suplementami diety oraz środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
 3. Koordynowanie działań w zakresie systemu RASFF (systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności) na terenie województwa mazowieckiego oraz współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym (KPK) w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.
 4. Koordynowanie działań w zakresie systemu RAPEX (systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych) na terenie województwa mazowieckiego oraz współpraca z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.
 5. Nadzór merytoryczny oraz przeprowadzanie kontroli pionów Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego.
 6. Audytowanie zgodności postępowania powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 882/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.
 7. Ocena jakości zdrowotnej i znakowania pobranych do badań, w ramach urzędowej kontroli żywności/monitoringu, próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Rozpatrywanie odwołań/zażaleń podmiotów od decyzji/postanowień, wydanych przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych na terenie województwa mazowieckiego.
 9. Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad zakładami żywienia zbiorowego typu zamkniętego, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym.
 10. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, konsultacji dla pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego w zakresie zagadnień objętych zadaniami Oddziału.
 11. Analiza i sporządzanie zbiorczych opracowań dotyczących warunków sanitarnych i higienicznych produkcji, obrotu oraz  jakości  zdrowotnej żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do  kontaktu z żywnością, kosmetyków, a także ocen sposobu żywienia na podstawie własnych materiałów kontrolnych oraz przesłanych przez podległe stacje sanitarno-epidemiologiczne.
 12. Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną i innymi organami urzędowej kontroli żywności. 
 13. Koordynowanie współdziałania na terenie województwa mazowieckiego PIS, PIORIN, IJHARS, IOŚ w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego (uprawy rolne).