Przejdź do treści

Zasady wprowadzania do obrotu

Zasady wprowadzania do obrotu suplementów diety określają przepisy art. 29, 30, 31 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 594).
Podmiot działający na rynku spożywczym, który wprowadza lub ma zamiar wprowadzić po raz pierwszy do obrotu suplementy diety jest obowiązany powiadomić o tym fakcie Głównego Inspektora Sanitarnego.
Powiadomienie takie dokonuje się w formie dokumentu elektronicznego poprzez wprowadzenie danych do elektronicznego formularza.
Dostęp do elektronicznego formularza można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego: www.gis.gov.pl poprzez Elektroniczny System Powiadamiania (ESP).
Główny Inspektor Sanitarny na stronie internetowej prowadzi rejestr produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dane z rejestru są publicznie dostępne z wyłączeniem danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy. Istnieje więc możliwość sprawdzenia czy dany suplement diety został zgłoszony do Głównego Inspektoratu Sanitarnego na stronie www.gis.gov.pl Departament Żywności Prozdrowotnej, zakładka rejestr produktów.

Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu, znakowaniem, prezentacją i reklamą suplementów diety sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny).
Oznakowanie, prezentacja i reklama suplementów diety nie mogą zawierać informacji stwierdzających lub sugerujących, że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może dostarczyć wystarczających dla organizmu ilości składników odżywczych.
Oznakowanie, prezentacja i reklama suplementów diety nie może ponadto wprowadzać konsumentów w błąd, w szczególności:
  • co do właściwości środka spożywczego, a w szczególności co do jego charakteru, tożsamości, właściwości, składu, ilości, trwałości, kraju lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji;
  • przez przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których on nie posiada;
  • przez sugerowanie, że środek spożywczy ma szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze mają takie właściwości, zwłaszcza przez szczególne podkreślanie obecności lub braku określonych składników lub składników odżywczych;
  • przez sugerowanie poprzez wygląd, opis lub prezentacje graficzne, że chodzi o określony środek spożywczy lub składnik, mimo że w rzeczywistości komponent lub składnik naturalnie obecny lub zwykle stosowany w danym środku spożywczym został zastąpiony innym komponentem lub innym składnikiem.

Ponadto oznakowanie, prezentacja i reklama suplementów diety nie może przypisywać tym produktom właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób ludzi bądź też odwoływać się do takich właściwości.
Za nieprzestrzeganie wymagań w zakresie znakowania suplementów diety, w tym prezentacji i reklamy, zgodnie z art. 104 ust. 1. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, grozi kara pieniężna nakładana w formie decyzji przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
Wyczerpujące informacje na temat oznakowania suplementów diety znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem www.gis.gov.pl Departament Żywności Prozdrowotnej, zakładka żywność prozdrowotna - suplementy diety – znakowanie (http://www.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=14&id=27)