Przejdź do treści

Kosmetyki

Kosmetyki wprowadzane do obrotu na rynek polski powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dn. 30.11.2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (obowiązuje od 11 lipca 2013 r.) oraz Ustawy z dnia 30.03.2001 r. o kosmetykach (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 475.).
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo kosmetyku wprowadzanego do obrotu spoczywa na producencie/importerze/dystrybutorze, nie obowiązują procedury certyfikacji, jak również dopuszczenia do obrotu kosmetyków przez jednostki administracyjne.
Produkty kosmetyczne powinny być oznakowane w sposób widoczny i czytelny i zawierać informacje zgodnie z wymaganiami art. 19 Rozporządzenia 1223/2009. i art.6 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, w tym nazwę handlową kosmetyku: imię i nazwisko lub nazwę i adres producenta, termin trwałości, numer partii, szczególne ostrzeżenia (..).
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dn. 30.11.2009 r. Komisja Europejska uruchomiła „Portal Notyfikacji Produktów Kosmetycznych” - Cosmetic Products Notification Portal – CPNP. Od dnia 11 lipca 2013 r. wszystkie kosmetyki wprowadzane do obrotu należy zgłaszać do portalu CPNP. Informacje odnośnie dostępu do CPNP znajdują się na stronie Komisji:http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/ w sekcji „News”.
Obecnie nie ma obowiązku rejestracji działalności związanej z obrotem kosmetykami, natomiast przechowywanie produktów kosmetycznych powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta i w warunkach nie wpływających na bezpieczeństwo gotowego kosmetyku.

Zaświadczenia eksportowe

Zaświadczenia eksportowe dla produktów kosmetycznych, wysyłanych do państw nie będących członkami Unii Europejskiej, dla podmiotów prowadzących działalność na terenie woj. mazowieckiego, potwierdza Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie.
Podmiot zainteresowany winien przygotować je według wzoru określonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego - wzór „Zaświadczenia eksportowego” – plik do pobrania.
Zaświadczenia przygotowane przez producenta muszą zawierać pełną nazwę i adres producenta, dokładną nazwę kosmetyku i ewentualnie jego numer referencyjny, nazwę i adres instytucji na potrzeby, której zaświadczenie jest wydawane oraz datę wydania.
Przed wystawieniem ww. zaświadczeń wnioskodawca powinien udostępnić do kontroli przedstawicielowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej dokumentację kosmetyków będących przedmiotem eksportu zgodną z wymaganiami rozdziału III rozporządzenia PEiR (WE) 1223/2009 z dn. 30.11.2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych oraz wzór etykiety.
W przypadku umieszczenia tłumaczenia treści zaświadczenia na język obcy, tłumaczenie to powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Za wystawienie zaświadczeń eksportowych pobierane są opłaty, zgodnie z cennikiem Zarządzenia nr 15/2014 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie z dn. 6 czerwca 2014 r.
Wzór zaświadczenia eksportowego – zakładka pn. „Pliki do pobrania”

Akty prawne

Wykaz aktów prawnych w zakresie kosmetyków (wykaz aktów prawnych nie jest źródłem prawa – wykaz spełnia jedynie rolę pomocniczą i informacyjną)
kliknij w link: http://www.gis.gov.pl/dep/?dep=5&go=search&key=kosmetyki