OFERTA BADAŃ PCR W KIERUNKU WIRUSÓW GRYPY

OFERTA BADAŃ PCR W KIERUNKU WIRUSÓW GRYPY
Laboratorium WSSE w Warszawie oferuje badanie próbek materiału klinicznego w kierunku wirusów grypy typu A, B (z rozróżnieniem typu) i wirusa A/H1N1/pdm09 - szczep pandemiczny 2009 r. (procedura badawcza PB/PCR-11 wyd. 2 z 22.06.2016 r.) przy użyciu techniki Real Time RT-PCR. Oferta przeznaczona jest dla szpitali, a także dla klientów indywidualnych.

Próbki powinny być pobrane i dostarczone do laboratorium zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi zlecania, pobierania, oznakowania, przechowywania, transportowania i rejestrowania próbek materiału klinicznego do badań PCR”, które są dostępne pod poniższym linkiem:
WYTYCZNE dotyczące zlecania, pobierania, oznakowania, przechowywania, transportowania i rejestrowania próbek materiału klinicznego do badań PCR.
Laboratorium WSSE nie odpowiada za jakość dostarczonych próbek. W uzasadnionych przypadkach dotyczących próbek pobranych, przechowywanych bądź transportowanych niewłaściwie Laboratorium zastrzega sobie prawo odmowy ich przyjęcia.
Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel.
Zapewniamy poufność uzyskanych wyników.
Próbki powinny być dostarczone wraz ze zleceniem na wykonanie badania w kierunku wirusów grypy typu A, B,
oraz podtypu A/H1N1/pdm09 metodą Real Time RT-PCR.
 
ZLECENIE na wykonanie badania w kierunku wirusów grypy typu A, B oraz podtypu A/H1N1/pdm09 metodą Real Time PT-PCR
Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem WSSE w Warszawie.
 
Uwagi:
1. Zlecenie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu jednostki.
 
Informacja nt. wyników:
tel.: (22) 620-90-01 do 06, wew. 106
Punkt przyjmowania próbek:
tel.: (22) 620-90-01 do 06, wew. 133