Przejdź do treści

Telefon dyżurny

Dyżur pełniony  jest w dni powszednie w godzinach 15:05 do 20:00;
natomiast w soboty, niedziele i święta w godzinach 10:00 – 15:00. 
Telefon Dyżurnego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie:
 502 171 171.

Informacje związane z nieprawidłowościami zauważonymi przez mieszkańców, należy zgłaszać do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych działających w każdym powiecie województwa mazowieckiego.

Potrzebne informacje można znaleźć na każdej stronie internetowej Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

 

Lista telefonów Dyżurnych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa mazowieckiego.

 

 1. Zasady ogólne.

Podstawą powołania DYŻURNEGO DYREKTORA WSSE/PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w WARSZAWIE, są nałożone zadania  na Państwową  Inspekcję Sanitarną oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące utrzymywania systemu łączności i dyżurów przez Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych w systemie zarządzania kryzysowego.

 1. Cel organizacji dyżuru.

Celem organizacji systemu dyżuru jest zapewnienie możliwości operatywnego działania Dyrektora WSSE/Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PWIS)  w Warszawie w sytuacjach kryzysowych wynikających z realizacji zadań
z zakresu zdrowia publicznego w obszarze sanitarno-epidemicznym, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 1. - higieny środowiska;

 2. - higieny pracy w zakładach pracy;

 3. - higieny radiacyjnej;

 4. - higieny procesów nauczania i wychowania;

 5. - higieny wypoczynku;

 6. - zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

 7. - higieniczno – sanitarnym, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne – w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Wykonywanie w/w zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej oraz przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo – zdrowotnej.

Koordynowanie pracy Dyżurnych Państwowych Powiatowych Inspektorów  Sanitarnych (PPIS) województwa mazowieckiego. Utrzymywanie  łączności telefonicznej z PWIS lub jego zastępcą w Warszawie oraz współdziałanie z Wojewódzkim Centrum Zarzadzania Kryzysowego  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (WCZ MUW) oraz z Dyżurnymi PPIS województwa mazowieckiego wynikającego z zakresu kompetencyjnego Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w sytuacjach, które tego wymagają.

 1. Zadania realizowane przez Dyżurnego.

Dyżurny Dyrektora WSSE/PWIS w Warszawie może reagować tylko do incydentów, zdarzeń wynikłych na obszarze województwa mazowieckiego, do jego zadań należy:

 • koordynowanie działań Dyżurnych wyznaczonych przez PPIS województwa mazowieckiego,

 • utrzymywanie stałego kontaktu telefonicznego z PWIS w Warszawie lub z jego zastępcą poza godzinami pracy w czasie wystąpienia incydentów wynikłych z sytuacji kryzysowych w obszarze zdrowia publicznego, dotyczącego działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

 • wykonywanie innych czynności zgodnie z poleceniami PWIS w Warszawie  lub jego zastępcy będących w obszarze odpowiedzialności,

 • utrzymywanie  współdziałania z Dyżurnym Wojewódzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Dyżurny WCZK) w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej wynikającej z obszaru działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

 • wsparcie postępowania Dyżurnego WCZK w czasie zaistniałych sytuacji kryzysowych na terenie województwa mazowieckiego  dotyczących obszaru odpowiedzialności Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

 • wsparcie merytoryczne postępowania Dyżurnych wyznaczonych przez PPIS województwa mazowieckiego w czasie incydentów zaistniałych z sytuacji kryzysowych na terenie powiatu dotyczących obszaru odpowiedzialności Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynowanie działania Dyżurnych PPIS województwa mazowieckiego w reagowaniu na zdarzenia dotyczące podjęcia niezidentyfikowanej przesyłki,

 • zapoczątkowanie procesu dochodzenia epidemicznego, kiedy wymaga tego sytuacja,

 • zapoczątkowanie procesu  zwołania Zespołu Zarzadzania Kryzysowego WSSE /ZZK WSSE/ Warszawa na polecenie Dyrektora WSSE/PWIS w Warszawie lub jego zastępców oraz uczestnictwo w jego pracach,

 • zapoczątkowanie procesu diagnostyki laboratoryjnej przez Dział Laboratoryjny WSSE Warszawa, kiedy wymaga tego sytuacja,

 • współdziałanie z Dyżurnym Granicznej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie w rozwiazywaniu zaistniałych zdarzeń wynikających z zadań nałożonych na Dyrektora WSSE/PWIS w Warszawie

 • sporządzanie  meldunku z przebiegu dyżuru w formie ustalonej przez Dyrektora WSSE/PWIS w Warszawie.

 1. Pełnienie dyżuru.

Dyżurny pełni dyżur telefoniczny po godzinach pracy i w dniach wolnych od pracy, zgodnie z  zatwierdzonym planem miesięcznych dyżurów. Dyżur pełniony  jest w dni powszednie w godzinach 15.00 do 20.00; natomiast w soboty, niedziele i święta w godzinach 10.00 – 15.00. Telefony dyżurnych Dyrektora WSSE/PWIS w Warszawie: 502 171 171.