Przejdź do treści

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji składanych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie odbywa się na podstawie:

  1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 267);
  2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz 46);
  3. ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach ( Dz.U. z 2014r., poz. 1195 )

Skargi mogą być wnoszone:

  • pisemnie,
  • telegraficznie,
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
  • pocztą elektroniczną
  • ustnie (osobiście lub telefonicznie) 

Wszystkie skargi muszą być potwierdzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym przypadku rozpatrywane będą jako anonimowe.

Dyrektor WSSE przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 14:00 - 15:05.