Zamówienie publiczne poniżej 30000 euro na "Wykonanie drogi ewakuacyjnej prowadzącej z sali konferencyjnej na I piętrze w budynku WSSE w W-wie przy ul. Żelaznej 79 wraz z dostosowaniem konstrukcji do obowiązujących przepisów ochrony PPOŻ"

Zamówienie publiczne poniżej 30000 euro na "Wykonanie drogi ewakuacyjnej prowadzącej z sali konferencyjnej na I piętrze w budynku WSSE w W-wie przy ul. Żelaznej 79 wraz z dostosowaniem konstrukcji do obowiązujących przepisów ochrony PPOŻ"

Zamówienie publiczne poniżej 30000 euro na "Wykonanie drogi ewakuacyjnej prowadzącej z sali konferencyjnej na I piętrze w budynku WSSE w W-wie przy ul. Żelaznej 79 wraz z dostosowaniem konstrukcji do obowiązujących przepisów ochrony PPOŻ"

Termin złożenia ofert zostaje przesunięty na 19.09.2017 na godz. 10:00. Pozostałe informacje w zaproszeniu są aktualne.

 

  1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej,
  2. Załącznik Nr 1  – Formularz ofertowy,
  3. Załącznik Nr 2  – Przedmiar inwestorski,
  4. Załącznik Nr 3  - Wzór umowy,
  5. Załącznik Nr 4  – Projekt wykonawczy,
  6. Załącznik Nr 5  – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

 

20.09.2017r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wróć