Przejdź do treści

Zamówienie publiczne poniżej 30000 euro na "Wykonanie drogi ewakuacyjnej prowadzącej z sali konferencyjnej na I piętrze w budynku WSSE w W-wie przy ul. Żelaznej 79 wraz z dostosowaniem konstrukcji do obowiązujących przepisów ochrony PPOŻ"

 Naglowek_WSSE

W związku z zapisami Działu I, Rozdziału 2a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) odnośnie komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami, informujemy iż:

  1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, od dnia 18 kwietnia 2018r. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej jako: JEDZ), może być składany wyłącznie w postaci elektronicznej;
  2. Od dnia 18 października 2018r. będzie obowiązywała pełna elektroniczna komunikacja, dla wszystkich rodzajów postępowań.

Informujemy, iż jednym z kluczowych elementów elektronizacji zamówień publicznych jest sporządzanie,
zgodnie z art. 10a, ust. 5 ustawy Pzp, ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także oświadczeń (w tym JEDZ) w postaci elektronicznej i podpisanie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności.

Z nadejściem powyższych dat, niedopuszczalne będzie złożenie w/w dokumentów w formie pisemnej – „papierowej”.

Konieczne staje się zatem wyposażenie osób, składających w toku postępowania o udzielenie zamówienia oświadczeń
w imieniu Wykonawcy lub podmiotów o których mowa w art. 22a, ust. 1 ustawy Pzp, w kwalifikowany podpis elektroniczny
,
a także dostosowanie procedur wewnętrznych i odpowiednie przeszkolenie pracowników dla zapewnienia sprawnego składania w/w dokumentów w postępowaniu.

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm

W każdym prowadzonym postępowaniu, Zamawiający zamieści w ogłoszeniu lub w SIWZ, informację o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie się komunikował z Wykonawcami, wraz z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu.

Okoliczności odstąpienia przez Zamawiającego od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert określono
w art. 10c, ust. 1, pkt. 1-6 ustawy Pzp.

W postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed 18 kwietnia 2018r., JEDZ składa się, w formie pisemnej
albo w postaci elektronicznej
, zgodnie z art. 17 ustawy o zmianie ustawy Pzp oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r., poz. 1020).

Natomiast w postępowaniach wszczętych począwszy od dnia 18 kwietnia 2018r., JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

                                                                                                                                                                                     Kierownik

                                                                                                                                                                                     Zamówień
                                                                                                                                                                                    Publicznych

Zamówienie publiczne poniżej 30000 euro na "Wykonanie drogi ewakuacyjnej prowadzącej z sali konferencyjnej na I piętrze w budynku WSSE w W-wie przy ul. Żelaznej 79 wraz z dostosowaniem konstrukcji do obowiązujących przepisów ochrony PPOŻ"

Zamówienie publiczne poniżej 30000 euro na "Wykonanie drogi ewakuacyjnej prowadzącej z sali konferencyjnej na I piętrze w budynku WSSE w W-wie przy ul. Żelaznej 79 wraz z dostosowaniem konstrukcji do obowiązujących przepisów ochrony PPOŻ"

Termin złożenia ofert zostaje przesunięty na 19.09.2017 na godz. 10:00. Pozostałe informacje w zaproszeniu są aktualne.

 

  1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej,
  2. Załącznik Nr 1  – Formularz ofertowy,
  3. Załącznik Nr 2  – Przedmiar inwestorski,
  4. Załącznik Nr 3  - Wzór umowy,
  5. Załącznik Nr 4  – Projekt wykonawczy,
  6. Załącznik Nr 5  – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

 

20.09.2017r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wróć