Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

 Naglowek_WSSE

W związku z zapisami Działu I, Rozdziału 2a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) odnośnie komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami, informujemy iż:

  1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, od dnia 18 kwietnia 2018r. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej jako: JEDZ), może być składany wyłącznie w postaci elektronicznej;
  2. Od dnia 18 października 2018r. będzie obowiązywała pełna elektroniczna komunikacja, dla wszystkich rodzajów postępowań.

Informujemy, iż jednym z kluczowych elementów elektronizacji zamówień publicznych jest sporządzanie,
zgodnie z art. 10a, ust. 5 ustawy Pzp, ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także oświadczeń (w tym JEDZ) w postaci elektronicznej i podpisanie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności.

Z nadejściem powyższych dat, niedopuszczalne będzie złożenie w/w dokumentów w formie pisemnej – „papierowej”.

Konieczne staje się zatem wyposażenie osób, składających w toku postępowania o udzielenie zamówienia oświadczeń
w imieniu Wykonawcy lub podmiotów o których mowa w art. 22a, ust. 1 ustawy Pzp, w kwalifikowany podpis elektroniczny
,
a także dostosowanie procedur wewnętrznych i odpowiednie przeszkolenie pracowników dla zapewnienia sprawnego składania w/w dokumentów w postępowaniu.

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm

W każdym prowadzonym postępowaniu, Zamawiający zamieści w ogłoszeniu lub w SIWZ, informację o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie się komunikował z Wykonawcami, wraz z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu.

Okoliczności odstąpienia przez Zamawiającego od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert określono
w art. 10c, ust. 1, pkt. 1-6 ustawy Pzp.

W postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed 18 kwietnia 2018r., JEDZ składa się, w formie pisemnej
albo w postaci elektronicznej
, zgodnie z art. 17 ustawy o zmianie ustawy Pzp oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r., poz. 1020).

Natomiast w postępowaniach wszczętych począwszy od dnia 18 kwietnia 2018r., JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

                                                                                                                                                                                     Kierownik

                                                                                                                                                                                     Zamówień
                                                                                                                                                                                    Publicznych

Archiwum zamówień publicznych