Szkolenie dla Próbkobiorców

Szkolenie dla Próbkobiorców

Dział‚ Laboratoryjny WSSE w Warszawie informuje, że w dniu 27.06.2017 r. w siedzibie WSSE przy ul. Żelaznej 79, zostanie przeprowadzone jednodniowe szkolenie dla próbkobiorców pobierają…cych próbki wody na rzecz laboratoriów, w których system jakości prowadzonych badań„ wody zatwierdza Pań„stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ( § 7 p.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Dz.U.z dnia 27 listopada 2015 r., poz.1989).

Koszt szkolenia wynosi 170,00 PLN / os. + 23%VAT (wykładowca, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe)

Opłatę należy uregulować na 7 dni przed datą szkolenia na niżej podane konto bankowe:
Bank: NBP O/O Warszawa
Nr rachunku: 81 1010 1010 0015 6022 3100 0000
lub w kasie WSSE w Warszawie, ul. Żelazna 79 najpóźniej w dniu szkolenia.

Zgłoszenia należy kierować na adres: norbert.kiewicz@wsse.waw.pl (tel. 22 620 90 01 wew.125)

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przeszkolenie przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej osób pobierających próbki wody do badań.

Program szkolenia
godzina rozpoczęcia: 10:00

1. Wymagania przepisów prawnych dotyczące nadzoru, monitoringu i kontroli wewnętrznej wody przeznaczonej do spożycia.

2. Aktualne normy dotyczące pobierania, utrwalania i przechowywania próbek wody przeznaczonych do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

3. Techniki pobierania próbek do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych – wybrane aspekty.

4. Rodzaje pojemników / opakowań stosowanych do pobierania próbek do badań laboratoryjnych.

5. Utrwalanie próbek.

6. Transport próbek i ich przyjmowanie w laboratorium.

7. Dyskusja.

Wróć