Przejdź do treści

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące sposobu kwalifikacji zabiegu mezoterapii osoczem bogatopłytkowym i kompetencji osób podejmujących się wykonywania tego typu zabiegów.

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące sposobu kwalifikacji zabiegu mezoterapii osoczem bogatopłytkowym i kompetencji osób podejmujących się wykonywania tego typu zabiegów.

Wskazany obszar działalności opierającej się na zabiegach wykonywanych z wykorzystaniem metod inwazyjnych, związanych z przerwaniem ciągłości tkanek i narażeniem na kontakt z krwią, niesie za sobą niebezpieczeństwo przeniesienia zakażenia, w szczególności HBV, HCV oraz HIV.

               Osoby wykonujące przedmiotowy zabieg są obowiązane do podejmowania działań mających na celu kontrolę i zapobieganie transmisji zakażeń, w tym także przenoszonych drogą krwi. Konieczne jest stosowanie standardów higienicznych, które powinny uwzględniać w szczególności procedury higieny rąk, utrzymania czystości i porządku w miejscu świadczenia zabiegu, dekontaminacji powierzchni roboczych, dekontaminacji sprzętu wielorazowego użytku w sposób uwzględniający jego wymagany poziom czystości biologicznej oraz wskazania producenta, postępowanie z odpadami uwzględniające ich charakter. Powyższe obowiązki wynikają z przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. poz. 151).

               Jednocześnie przygotowanie pacjenta/klienta do zabiegu mezoterapii igłowej z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego polega na wykonaniu niektórych czynności (pobranie krwi i jej odwirowanie), które są zarezerwowane dla zawodów medycznych, tj., lekarza, diagnosty laboratoryjnego, licencjata laboratoryjnego i technika analityki medycznej oraz dla pielęgniarki i położnej.

               Powyższe wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych (Dz. U. nr 247 poz. 2481) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. (Dz. U. poz. 497). Czynność uzyskania osocza bogatopłytkowego z krwi jest procedurą medyczną i laboratoryjną wykonywaną przez wykwalifikowany personel medycznego laboratorium diagnostycznego.

               Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz udostępnionych przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (centralnej, publicznej placówki doskonalenia nauczania prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej) wynika, że podstawa programowa kształcenia technika usług kosmetycznych nie obejmuje umiejętności wykonywania wkłuć dożylnych, z którymi wiąże się niewątpliwie pobieranie krwi. Do wykonywania ww. zabiegu nie uzyskują kwalifikacji również kosmetolodzy posiadający wykształcenie wyższe.

               Reasumując, zabieg mezoterapii igłowej z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego w całości może być traktowany jako świadczenie zdrowotne wykonywane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, na podstawie przepisów regulujących ten obszar. Oznacza to konieczność stosowania m. in. wymagań ww. ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy, a także ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, ze zm.), biorąc pod uwagę, że wytwarzane w trakcie przedmiotowego zabiegu odpady są odpadami medycznymi.

(GIS)

Aktualne na podstawie pisma GIS-HŚ-NS-430-00007/DS., MP/18 SK 20945/2018 z dn. 4 lipca 2018 r.

Wróć