Przejdź do treści

Aktualna sytuacja epidemiologiczna rozprzestrzeniania się w woj. mazowieckim szczepów bakterii Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy typu NDM (Kp New Delhi).

Aktualna sytuacja epidemiologiczna rozprzestrzeniania się w woj. mazowieckim szczepów bakterii Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy typu NDM (Kp New Delhi).

Od listopada 2015 roku obowiązują na Mazowszu wzmożone procedury monitorowania zakażeń wywołanych przez oporną na antybiotyki Klebsiella pneumoniae typu NDM (New Delhi).

Zasady postępowania, na polecenie PWIS w Warszawie, zostały wdrożone we wszystkich szpitalach i dotyczą także innych opornych bakterii z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy, tzw. CPE. Szpitale zostały zobligowane do przeprowadzania badań przesiewowych u pacjentów przy przyjęciu do szpitala, przestrzegania zasad izolacji pacjentów, przestrzegania procedur higienicznych, zwłaszcza higieny rąk i dezynfekcji powierzchni oraz zwiększenia natężenia kontroli wewnętrznych w tym zakresie a także raportowania danych epidemiologicznych do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Większość zgłaszanych dotychczas przypadków KP NDM (60 -70 %) to kolonizacje nie wywołujące objawów zakażenia.

Dzięki prowadzonym na szeroką skalę badaniom przesiewowym ciągle wykrywane są przypadki Klebsiella pneumoniae NDM - wówczas konieczne jest wdrażanie wobec pacjentów właściwych procedur izolacyjnych i higienicznych. Niestety problem ciągle dotyczy głównie szpitali warszawskich, ale także częściej szpitali wojewódzkich a nawet mniejszych, powiatowych o przestarzałej infrastrukturze, wieloosobowych salach bez łazienek oraz występującymi niedoborami personelu medycznego.

Z naszych danych wynika, że nie wszyscy pacjenci z NDM są prawidłowo izolowani. Tylko w ok. 40% przypadków izolatki spełniają wymagania.

W 2016 r. wykonano na Mazowszu ponad 69 tys. badań i wykryto ponad 950 nosicieli. Dane z KORLD mówiły o ok. 1400 przypadkach, natomiast w raportach rocznych o bieżącej sytuacji epidemiologicznej za 2016 r. szpitale wykazały 1575 przypadków, w tym   967 kolonizacji
(dla porównania w szpitalach stwierdzono ponad 3 tys. pacjentów z Clostridium difficile – bakterią, która wywołuje wiele ciężkich przypadków zakażeń).

Dane te należy odnieść do liczby hospitalizacji – ok. 1 mln. 370 tys. rocznie na Mazowszu - największego województwa w Polsce, z największą liczbą szpitali na swoim terenie. Wówczas widzimy, że problem KP/NDM dotyczył ok. 1,14 pacjenta na 1000 hospitalizowanych.

Obecnie posiadane przez WSSE w Warszawie dane za III kwartały 2017 r. świadczą o nadal utrzymującej się niepokojącej sytuacji epidemiologicznej w zakresie Klebsiella pneumoniae. W tym czasie na Mazowszu wykonano w szpitalach ponad 83 tys. badań i wykryto ponad 1700 przypadków Klebsiella pneumoniae NDM.

Dane epidemiologiczne za cały 2017 r. będą dostępne po zakończeniu I kwartału 2018r.

(at, jn)

Wróć