Przejdź do treści

Stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w sprawie dezynfekowania pomieszczeń przedszkola przy pomocy ozonatorów w związku COVID-19.

Stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w sprawie dezynfekowania pomieszczeń przedszkola przy pomocy ozonatorów w związku COVID-19.

(zgodnie z treścią pisma GIS – Departament Higieny Środowiska z dnia 11.05.2020 r. znak: HŚ.BW.59.67.2020.KK)

 

Zgodnie z opinią Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH), z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 akceptowalne jest dezynfekowanie pomieszczeń z wykorzystaniem generatorów ozonu, jednakże z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Jednocześnie NIZP-PZH podkreśla, że procesu ozonowania pomieszczeń nie należy rozważać jako jedynego działania mającego na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i stosować takie działania jedynie w uzasadnionych przypadkach, np. w pomieszczeniach, w których przebywały osoby z potwierdzonym zachorowaniem naCOVID-19.

          Powyższe uzasadnione jest faktem, iż dezynfekcja pomieszczeń poprzez ozonowanie wiąże się z następującymi kwestiami:

 • uzyskany efekt jest doraźny i nie zapewnia ochrony przed ponownym przeniknięciem do pomieszczenia cząstek SARS-CoV-2, których potencjalnym źródłem jest każda osoba zarażona, wchodząca do pomieszczenia,
 • ryzyko dla zdrowia ludzi, także w formie pozostałości po zabiegu ozonowania. Jak wskazuje NIZP-PZH, ozon, z uwagi na swe właściwości utleniające, wywiera nasilone działanie drażniące na spojówki i błonę śluzową dróg oddechowych, czego efektem mogą być piekące bóle i zaczerwienie spojówek, kaszel, świszczący oddech, trudności w oddychaniu, pogorszenie funkcji płuc w badaniu spirograficznym, wzrost częstości i ciężkości napadów astmy u osób cierpiących z powodu tej choroby oraz nasilenie dolegliwości u osób ze współistniejącymi chorobami układu oddechowego i układu krążenia,
 • uszkodzenie elementów wyposażenia pomieszczeń (szczególnie podatne materiały zawierające gumę) i konieczność usunięcia ich z pomieszczenia przed zabiegiem ozonowania,

          Jak wskazuje NIZP-PZH ozonowanie pomieszczeń powinno być zawsze wykonywane przez wykwalifikowany personel zabezpieczony odpowiednim wyposażeniem w środki ochrony osobistej oraz mierniki stężenia ozonu. Jednocześnie, zgodnie ze stanowiskiem NIZP-PZH, należy stosować się do przedstawionych poniżej zaleceń:

 • w ozonowanym pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie ani zwierzęta,należy z niego także usunąć rośliny,
 • należy pamiętać, aby ludzie nie przebywali także w pomieszczeniach sąsiadujących z ozonowanymi, do których pewne ilości ozonu mogłyby przeniknąć, a także wykluczyć możliwość ekspozycji na podwyższone stężenia ozonu osób postronnych,
 • pomieszczenia podlegające ozonowaniu powinny być w odpowiednio uszczelnione, tak aby ozon nie wydostawał się na zewnątrz do sąsiednich pomieszczeń ani do środowiska,
 • generatory ozonu wykorzystywane do ozonowania pomieszczeń powinny być wyposażone w deozonatory – urządzenia zapewniające przekształcenie ozonu w tlen w ciągu kilku minut (poniżej 1 ppm w ciągu 15 minut lub krótszym),
 • wszelkie materiały wrażliwe na działanie ozonu powinny być usunięte z pomieszczeń,
 • nie należy stosować ozonu w środowisku gazów palnych lub materiałów wybuchowych,
 • w ozonowanym pomieszczeniu nie należy palić tytoniu, pracować z otwartym ogniem, jak również z narzędziami, które powodują płomień lub iskrę, pracować przy użyciu olejów i smarów lub pozostawiać obiektów zabrudzonych olejem lub smarem,
 • ozonowanie nie powinno być wykonywane przez osoby z zaburzeniami węchu,
 • po zakończeniu zabiegu ozonowania, pomieszczenie należy przewietrzyć przez okres   co najmniej od 15 do 30 minut; najlepiej nie wchodzić do niego wcześniej niż po upływie 4 godzin od zakończenia odkażania,
 • należy wykonać pomiar stężenia ozonu przed ponownym rozpoczęciem użytkowania ozonowanego pomieszczenia.

          Ponadto, jak wskazuje NIZP-PZH, stosowanie dezynfekcji w postaci ozonowania nie zwalnia z konieczności dochowania podstawowych, właściwych zachowań w obszarze higieny osobistej ludzi oraz ich najbliższego otoczenia: należy często myć i dezynfekować ręce oraz powierzchnie,które mogą być narażone na zanieczyszczenie, a dodatkowo wietrzyć pomieszczenia poprzez otwieranie okien i unikać przebywania w pomieszczeniach, w których występuje znaczne zagęszczenia osób.

Wróć