Przejdź do treści

Rusza Serwis kąpieliskowy 2019

Rusza Serwis kąpieliskowy 2019

Wkrótce wakacje, ale upalna pogoda od kilku dni zachęca do poszukiwania ochłody w kąpieli wodnej. Rusza Serwis Kąpieliskowy 2019 na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

Niech to będą bezpieczne wakacje!

Informacje o stanie sanitarnym kąpielisk zorganizowanych na terenie kraju znajdują się pod adresem internetowym https://sk.gis.gov.pl/.

Lista wszystkich dopuszczonych na Mazowszu kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli wraz z aktualną informacją o jakości wody będzie publikowana w serwisie kąpieliskowym na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie: http://wsse.waw.pl/nadzory/oddzial-nadzoru-higieny-komunalnej/serwis-kapieliskowy.

Na terenie Mazowsza na sezon letni 2019 r. zostało zgłoszonych 24 kąpielisk oraz 20 miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (liczba ta może ulec zmianie).

Niezbędne informacje będą aktualizowane na bieżąco po otrzymaniu ich z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych z terenu województwa mazowieckiego.

Szczegółowe informacje dotyczące jakości wody, stanu sanitarnego kąpieliska/miejsca będzie można również uzyskać w odpowiedniej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej zgodnie z przynależnością terytorialną danego obiektu. Dane kontaktowe powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych z terenu województwa mazowieckiego znajdują się w zakładce Kontakt – Stacje Powiatowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 20.07.2017 Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268) definicje kąpielisko i miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli przedstawiają się następująco:

KĄPIELISKO – przez to pojęcie rozumie się wyznaczony przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, pod warunkiem, że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli. KĄPIELISKIEM nie jest pływalnia, basen pływacki lub uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i podziemnych.

MIEJSCE OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI – rozumie się przez to wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych niebędący kąpieliskiem.

Od 1 stycznia tego roku weszła zmiana w zakresie przepisów dotyczących jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Te drugie, utworzone za zgodą Rady Gminy, mogą funkcjonować jedynie przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym.

Woda w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli jest kwalifikowana jako nieprzydatna do kąpieli, gdy zawiera zanieczyszczenia w postaci obecności:

  • skażenia mikrobiologicznego (Enterokoki, Escherichia coli);
  • innych organizmów, w tym zakwitu sinic przybierającego postać kożucha, smugi lub piany, a także rozmnożenia się makroalg lub fitoplanktonu morskiego;
  • materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów, stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się.

 
Czasami powodem zamknięcia kąpielisk są płynące szczątki martwych zwierząt (ryb, krów, psów, kotów i innych), czy zwłoki ludzkie.  

Kąpiel w nieodpowiednich miejscach może grozić poważnymi komplikacjami zdrowotnymi.

W wodzie zawierającej ścieki mogą występować m.in. Enterokoki i Escherichia coli. Konsekwencjami kąpieli w mikrobiologicznie zanieczyszczonej wodzie są m.in. choroby przewodu pokarmowego, moczowego oraz skórne.

Należy jeszcze podkreślić, że Państwowa Inspekcja Sanitarna nie nadzoruje jakości wody na tzw. dzikich kąpieliskach, w fontannach oraz innych miejscach nie przeznaczonych do kąpieli. Kąpiąc się w takich miejscach, robimy to na własną odpowiedzialność!

W sezonie letnim zaplanowano kontrole wszystkich zgłoszonych kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Dzięki współpracy z władzami lokalnymi oraz organizatorami miejsc wykorzystywanych do kąpieli/kąpielisk, basenów odkrytych, a także poprzez wspólne kontrole z WOPR, Strażą Miejską oraz Policją Inspekcja Sanitarna będzie czuwać nad bezpieczeństwem w trakcie korzystania z wypoczynku nad wodą.

(jn)

Wróć