Przejdź do treści

Catering dietetyczny - wyniki kontroli firm

Catering dietetyczny - wyniki kontroli firm

 

W związku z informacjami przekazanymi przez tvn24bis.pl w dniu 1 czerwca 2017 r. w artykule „Dieta pudełkowa hitem, na który trzeba uważać. Sanepid zbadał firmy” Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie przekazuje, co następuje:

Na terenie woj. mazowieckiego zatwierdzonych jest ponad 40 zakładów prowadzących catering dietetyczny, w części z nich stwierdzono nieprawidłowości. Wszystkie podmioty zajmujące się produkcją w zakresie cateringu dietetycznego nadzorowane są przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych właściwych terenowo dla miejsca zarejestrowania i działalności firmy zgodnie z rocznym harmonogramem ustalanym przez PPIS oraz każdorazowo w przypadku interwencji konsumenckich. Na terenie Mazowsza pracownicy poszczególnych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych skontrolowali 45 zakładów.

Wskazane w artykule informacje obejmują wyniki planowanych i interwencyjnych kontroli przeprowadzone w okresie minionego roku 2016 i I kwartału roku 2017. Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni woj. mazowieckiego nie przeprowadzali dodatkowo specjalnie zaplanowanych akcji. W związku z powyższym nie ma też raportu, który powstałby w wyniku tak podjętych działań. (Niestety, w ogólnym odbiorze społecznym tak zinterpretowano treść artykułu).

Aktualnie informacje na temat konkretnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie cateringu dietetycznego posiadają terenowo właściwi Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni.

Nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli dotyczyły przede wszystkim uchybień stanu sanitarno – higienicznego, rozszerzenia zakresu dotychczas prowadzonej działalności jak również prowadzenia działalności bez uzyskania decyzji zatwierdzającej PPIS.

W wyniku działań podjętych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, skontrolowane firmy, w których stwierdzono nieprawidłowości, wprowadziły działania naprawcze. Na obecną chwilę należy stwierdzić, że uchybienie natury sanitarno – higienicznej zostały usunięte lub postępowania administracyjne są toku.

W wyniku przeprowadzonych kontroli skierowano także wnioski do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o nałożenie kar pieniężnych za prowadzenie działalności w zakresie niezgodnym z decyzją zatwierdzającą PPIS lub bez uzyskania takiej decyzji - kary pieniężne mogą być nakładane maksymalnie w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Ponadto w związku z wykrytymi nieprawidłowościami nałożono grzywny w drodze mandatów karnych.

Należy podkreślić, iż na terenie woj. mazowieckiego nie odnotowano przypadków zatruć pokarmowych w wyniku korzystania z usług firm prowadzących catering dietetyczny.

               Należy pamiętać, iż zgodnie z rozporządzeniem (WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 (art.17) – „Podmioty działające na rynku spożywczym (…) zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów a także „główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności spoczywa na przedsiębiorstwie sektora spożywczego”(art.1, ust.1, lit. a Rozporządzenia (WE) 852/ 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29. kwietnia 2004r.).

            Zatem należy z całą mocą podkreślić, iż wyniki kontroli, które wykazały nieprawidłowości są konsekwencją lekceważenia przez podmioty działające na rynku spożywczym zasad ujętych w przepisach prawa żywnościowego, w tym przede wszystkim zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu HACCP.

            Państwowa Inspekcja Sanitarna jako organ kontrolny ustawowo powołana jest m.in. do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia – cele te są w pełni realizowane przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, a stwierdzane nieprawidłowości podczas kontroli są wynikiem nieprzestrzegania prawa żywnościowego przez przedsiębiorców.

Wróć